Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Förtydligande om icke-godkända tävlingar

Förändringar i 3.1 , Lojalitetsparagrafen.

I samband med förbundsmötet diskuterade medlemmarna hur NT § 3.1, Lojalitetsparagrafen, skall formuleras och efterlevas.  

 

Bakgrunden är följande: NT § 3.1 reglerar hur medlemmarna har valt att ställa krav på sig själva vad det gäller att följa de gemensamma regelverken. Här sägs, mycket förenklat, att den som valt att vara med i SVEMO inte skall befatta sig med tävlingar som inte är godkända av förbundet. Den här typen av lojalitetsparagrafer finns inom hela idrottsrörelsen och är i sin förlängning det som utgör grunden för att man ska kunna köra SM, EM och VM. Enbart EN tävlingsarrangör/organisation kan utse en Mästare, finns det flera konkurrerande organisationer så uppstår situationen att man få två eller flera mästare. Detta är en del av bakgrunden till att skrivningen funnits inom idrottsrörelsen sedan den startade.  

 

För SVEMO gäller dessutom att vi bedriver en tämligen riskfylld verksamhet vilket gör att säkerheten måste regleras ordentligt och på samma sätt. Det vill säga enligt ett och samma reglemente. Privata aktörer ifrågasätter idag idrottsrörelsens rätt att formulera den här typen av regler. De anför att regelverken är konkurrenshämmande och därmed förhindrar privatpersoner eller företag att bedriva tävlingsverksamhet. De hänvisar också till konkurrenslagstiftningen och menar att ex. SVEMO i kraft av sin storlek hindrar andra att bedriva affärsverksamhet i motorcykeltävlingar. Hela frågan är mycket komplex och ger följdverkningar inom ett otal områden inte minst inom säkerhets-, och ansvarsområdena.  

 

Vid förbundsmötet den 10 april gav medlemmarna styrelsen rätt att formulera om NT 3.1 för att ge den en öppnare formulering men ställde samtidigt krav på att skrivningen skall vara så tydlig som möjligt och lösa frågan på förarnivå, funktionärsnivå och klubbnivå. I detta fall skall särskild vikt läggas vid säkerhetstänkandet. Utgångspunkten är att formuleringen av 3.1 inte får strida mot förbundets Ändamålsparagraf, dvs. 1 kapitlet, paragraf 1 i stadgarna (portalparagrafen) som reglerar SVEMO:s uppdrag.  

 

Ny formulering av NT 3.1:

3.1 Efterlevnad av stadgar och regler

Klubb som är medlem i SVEMO och medlem av sådan klubb eller medlem av SVEMO Styrelse, dess kommittéer och sektioner eller annan representation för SVEMO ska lojalt följa gällande stadgar, tävlingsreglementen och utfärdade regler.

Varje arrangemang inom definitionen "Motorcykel- och snöskotertävling" som genomförs utan SVEMO sanktion innefattas i begreppet olicensierad tävling.

SVEMO frånsäger sig allt ansvar för den som tillhör SVEMO enligt ovan, i samband med deltagande i olicensierad tävling. Inga som helst försäkringar genom SVEMO gäller i sådant fall.

För klubb som är medlem i SVEMO och för den som innehar av SVEMO utfärdad funktionärslicens, är det inte tillåtet att aktivt delta i organiserande och genomförande av olicensierad tävling och kan anmälas till bestraffning.

För klubb som är medlem i SVEMO är det inte tillåtet att på något som helst sätt marknadsföra information kring olicensierade tävlingar genom sina kanaler och kan anmälas till bestraffning.

På banor eller anläggningar, där det finns av SVEMO utfärdad gällande banlicens, frånsäger sig SVEMO allt ansvar för all verksamhet utan SVEMO sanktion och att inga som helst försäkringar från RF eller SVEMO då gäller.

I vissa grenar har överenskommelser gjorts med annan organisation om samverkan. Dessa överenskommelser anges i respektive SR.  

 

Effekter på förarnivå

Det är från och med införandet av den nya skrivningen 3.1 (detta sker genom ändring av NT och publicering av den nya skrivningen på hemsidan samt via Motorkalendern) möjligt för förare att delta i arrangemang genomförda av privatpersoner eller företag utanför SVEMO. Dock gäller följande:

Då en förare deltar i ett arrangemang som inte är godkänt enligt SVEMO:s regelverk tar förbundet inget ansvar över huvud taget, detta innebär bland annat att inga licensförsäkringar gäller, inga möjligheter till protester eller nyttjande av de juridiska systemen kan åberopas. Förare som deltar i landslagsverksamhet, Topp o Talang, Motocrossgymnasiet eller på annat sätt är föremål för särskilda satsningar från förbundet kan inte delta i icke godkända tävlingar och arrangemang om de vill fortsätta att ta del av förbundssatsningen.  

 

Effekter på funktionärsnivå

I och med införandet av den nya 3.1 kommer det att ställas tydligare krav på licensierade funktionärer. Den som väljer att utbilda sig som licensierad funktionär i SVEMO får inte delta i arrangerandet, eller vara aktiva vid genomförandet av tävlingar som inte är godkända av SVEMO. Då man beslutar sig att arbeta som funktionär accepterar man de stadgar förbundet har, detta gäller särskilt Ändamålsparagrafen. Den som arbetar som licensierad funktionär vid icke godkända arrangemang kan komma att få sin SVEMO-licens indragen.  

 

Effekter på klubbnivå

Klubben ges i och med den nya formuleringen möjlighet att upplåta sin bana till en privat arrangör. Om man som klubb upplåter sin anläggning till genomförande av icke SVEMO-godkänt arrangemang så ställer man sig med det beslutet helt utanför förbundets ansvarsområden. Samtliga RF och SVEMO försäkringar gäller inte i samband med sådant arrangemang.

Dessa försäkringar omfattar idag:

  • förare
  • funktionärer
  • publik
  • klubbens anläggning
  • bana
  • personal/förtroendevalda  

Med detta vill vi göra klubbarna uppmärksamma på att dessa försäkringar är nödvändiga och då får införskaffas på annat sätt. För att inte bryta mot Ändamålsparagrafen måste klubben följa de säkerhetsregler som gäller inom SVEMO.  

 

Genomförande av tävling enligt SVEMO:s regelverk

Idag förekommer ofta ovanstående formulering i annonser för privata tävlingar och arrangemang. Texten är osann och kan betraktas som falsk marknadsföring då den ger intryck av att man arrangerar tävlingen med godkännande av SVEMO. En SVEMO-godkänd tävling som arrangeras enligt SVEMO:s regelverk följer samtliga regelverk som är uppställda, därav godkännandet. Är tävlingen inte godkänd följer den inte regelverken.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen >>

Uppdaterad: 2010-06-15 16:13
Skribent: Stefan Lang

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping