Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Organisationsförändring

Bakgrund

Distriktens företrädare träffades ett antal gånger under 2009 för att diskutera SVEMO:s organisation och de former för beslut, valprocedurer med mera som bildar den demokratiska struktur som SVEMO har idag. Diskussionen byggde på en önskan att ge de olika grenarnas företrädare mera makt att påverka besluten som fattas vid förbundsmötet samt att ge grenarnas aktiva större inflytande i beslutsfattandet allmänt.

 

Beslutet i kort sammanfattning

Vid nästa förbundsmöte kommer distrikten att ha 24 ombud med rösträtt och grenarna kommer att ha 18 ombud med rösträtt. Detta gäller situationen april 2010 med 6 distrikt och 9 sektioner/grenar. Totalantalet kan således komma att förändras om antalet distrikt och/eller sektioner förändras. Distriktens mandat fördelas genom att varje distrikt har 4 ombud oavsett storlek. Grenarnas mandat fördelas genom att varje gren har 2 ombud oavsett storlek.

 

Distriktens ombud kommer att utses enligt tidigare organisationsmodell med distriktsårsmöten.

Grenarnas ombud kommer att utses vid nationella grenmöten enligt en ny modell som beskrivs i NT, Bilaga D ______________________________________________________________________________

Bilaga D i NT

 

Genomförande av nationella grenmöten:

Det nationella grenmötet har två beslutsfrågor:

  • Varje år skall det nationella grenmötet föreslå personer att ingå i grensektionen. Förslaget lämnas till SVEMO styrelse som fattar beslut i frågan. Antalet som skall utses meddelas i samband med kallelsen till mötet. Frågan skall beslutas av mötet. 
  • Vart annat år, inför förbundsmötet, skall det nationella grenmötet också välja två ombud som skall föra grenens talan vid Förbundsmötet. För de valda ombuden väljs två suppleanter. Frågan skall beslutas av mötet.

 

Det nationella grenmötet skall dessutom diskutera frågor som är av vikt för grenens utveckling. I dessa frågor är mötet enbart rådgivande. Frågor som klubbarna vill ta upp på det nationella grenmötet bör vara kansliet tillhanda senast två veckor innan det nationella grenmötet.

 

Det nationella grenmötet kan inte välja anställd eller person som är utsedd av styrelsen att sitta i sektionen till ombud vid Förbundsmötet. Person som valts till ombud av det nationella grenmötet kan ej väljas som ombud vid SDF-årsmötet.

 

Ansvariga för det nationella grenmötets genomförande är grensektionen. Kallelse och information skall finnas utlagda på grenens hemsida minst 6 veckor innan mötets genomförande. Sektionen skall i god tid meddela valberedningen om när distrikts- och nationella grenmöten skall hållas. Rösträtt vid det nationella grenmötet har varje klubb som har licensierade funktionärer eller licensierade förare i den aktuella grenen. Klubben skall ha fullgjort sina åtaganden mot förbundet. Varje klubb har en röst oavsett storlek. Röstning vid det nationella grenmötet får inte utövas genom ombud med fullmakt. Lista på klubbar som har rösträtt vid de nationella grenmötena publiceras på www.svemo.se under september månad.

Det nationella grenmötet skall genomföras under november månad. Sektionen avgör om distriktsgrenmöten skall genomföras.

 

I de fall det nationella grenmötet föregås av distriktsgrenmöten gäller följande:

 

Vid det nationella grenmötet

Ombud som utsetts via distriktsgrenmötet förvaltar samtliga distriktets röstberättigade klubbars röster vid det nationella grenmötet. Vid röstning vinner förslag som fått totalantal flest röster. Distriktet kan sända fritt antal deltagare till det nationella grenmötet men enbart en person har röstmandat.

 

Vid distriktsgrenmötet

Ansvarig för genomförande av distriktsgrenmötena är respektive distrikt. Distriktsgrenmötena skall avhållas senast tre veckor innan det nationella grenmötet eller tidigare om sektionen så beslutar. Rösträtt vid distriktsgrenmötena fördelas på samma sätt som vid nationella grenmötet. En klubb, en röst förutsatt att klubben har verksamhet inom grenen enligt ovan. Röstning genom ombud med fullmakt är inte tillåten. Frågor som distriktsgrenmötet vill ta upp på det nationella grenmötet måste vara kansliet tillhanda senast två veckor innan det nationella grenmötet.

 

De nationella grenmötena eller distriktsgrenmötena kan inte själva lägga motioner till Förbundsmötet. Vill det Nationella grenmötet lägga motion till Förbundsmötet måste denna gå från en klubb via distriktet eller via något av SDFs olika organ såsom anges i Stadgarna kapitel 2, § 3 Motioner och förslag att behandlas. __________________________________________________________________________________

 

Medlemsavgift och årsrapport

För att klubbar ska ha rösträtt enligt ovan krävs att de fullgjort sina åtaganden gentemot SVEMO. I praktiken innebär detta, bland annat, att medlemsavgift och eventuell förseningsavgift ska vara betald och årsrapporten ska vara inskickad. Sista datum för detta är framflyttat till den 31 augusti varje år för att de nationella grenmötena ska hinna genomföras. Utifrån vilka klubbar som fullgjort sina åtaganden tas sedan en röstlängd fram.

 

Klubbar som inte betalt medlemsavgift (och eventuell förseningsavgift) eller inte skickat in sin årsrapport i tid saknar således rösträtt.

För mer information, se Stadgarna kap 7, § 5.

 

Tillbaka till innehållsförteckning >>

Uppdaterad: 2010-06-15 16:13
Skribent: Stefan Lang

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping