Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Positiva miljönyheter från Landskrona MK
Under de senaste åren har två större artinventeringar utförts hos Järva MK och Landskrona MK med stöd av bland annat Svemo. Resultaten är mycket goda och visar på att motorbanorna hyser stor artrikedom. Motorbanor har således en positiv miljöpåverkan på den biologiska mångfalden. Detta tack vare aktiviteterna hos våra klubbar som bland annat hindrar igenväxning. Fler inventeringar är planerade. Sex projekt på motorklubbar har hittills fått naturvårdsbidrag (”LONA”) från respektive kommun/länsstyrelse.

I Landskrona genomfördes en stor inventering av sakkunniga. Ur rapporten därifrån gick att läsa:

 

"Totalt artbestämdes 294 arter av insekter från Saxtorps motorbana 2017. Detta får ses bara som en delmängd av det artantal av insekter som finns i området. Av dessa var 23 rödlistade arter, dvs. sådana arter vars överlevnad i Sverige inte är säkrad på sikt. De rödlistade arterna fördelade sig på 11 steklar, 6 fjärilar, 5 skalbaggar och 1 skinnbagge. Exklusiva sandmarksarter var bland annat mjölfly, sandfältsljusmott, viveln Strophosoma faber, mörkgökbi, stäppbandbi, stäppsmalbi och väddstekel. Därtill hittades ytterligare 24 naturvårdsintressanta arter, av vilka särskilt flera arter av brokparasitsteklar kan nämnas. Flera av dessa är mycket sällsynta eller knappt tidigare påträffade i Sverige.  

 

Den samlade bedömningen är att Saxtorps motorbana hyser en mycket artrik och värdefull insektsfauna, troligen med få motsvarande sandmarkslokaler i sydvästra Skåne. Många av dessa arter är knutna till öppna blomrika sandmarker, och skulle försvinna om driften av motorbanan upphörde eftersom det skulle leda till en snabb igenväxning av sandmiljöerna." 

 

Det ser Svemo som en kvalitetsstämpel på miljöarbetet och en del i ett paradigmskifte i synen på motorbanor som något viktigt för miljön och teknikutveckling. 

 

Kommentar från Olle Nordell, ekolog miljöförvaltningen i Landskrona Stad: 

 

- Vi naturvårdare har länge sneglat på Saxtorps motorbana och känt på oss att här finns många spännande och sällsynta insekter som trivs i det sandiga området med gles vegetation och omrörda markytor. Inventeringen har med råge bekräftat våra aningar. Jätteroligt! 

 

- I stort sett är skötseln av området redan perfekt. Dvs motorsport som rör om i sanden och skapar lämpliga områden för en hel del insekter som annars har svårt att hävda sig en miljö med tät och högvuxen vegetation. 

 

Länkar: Se bifogad fil och http://landskrona.lokaltidningen.se/nyheter/2018-03-09/-S%C3%A4llsynta-djur-och-v%C3%A4xtarter-har-hittats-p%C3%A5-motorcrossbana-583915.html

Källa: INSEKTER PÅ SAXTORPS MOTORBANA 2017 - fjärilar, steklar och skalbaggar RAPPORT 2017-11-14 Örjan Fritz, Niklas Franc & Niklas Johansson   (Rapporten bifogas som fil ovan) 

 

Saxtorps Motorbana Landskronaposten 2018 03 08

Rapport Saxtorp motorbana Naturcentrum 2017-11-14

Uppdaterad: 2018-06-14 08:15
Skribent: Lena Bleckman
Epost: lena.bleckman@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping