Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Försäkringsvillkor förare

FÖRAROLYCKSFALLSFÖRSÄKRING fr.o.m. 2016   

Licensierade förare

Samtliga licensierade förare och passagerare som är anslutna till Svemo är obligatoriskt försäkrade i If Skadeförsäkring. Anslutning till försäkringen sker i samband med att licensavgiften betalas (försäkringspremien ingår i licensavgiften). Avtalet omfattar endast personer som tillhör allmän nordisk försäkringskassa.

 

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för licensierade förare och passagerare under deltagande i träning eller tävling, på bana som är godkänd av Svemo. Försäkringen gäller även vid resa till och från träning och tävling. Vid licens med internationell status gäller försäkringen även under träning och tävling utomlands på  banor godkända av vederbörande lands FIM-anslutna organisation. Licensförsäkringen gäller också för fysisk träning utan mc/snöskoter i Svemo eller klubbens regi. 

Skada vid träning skall styrkas av ansvarig ledare. För förare med internationell licens gäller försäkringen i samtliga länder på bana godkänd av det nationella, FIM-anslutna, förbundet. Vid resa inom EU/EES-länder ska försäkrad ha med sig det europeiska försäkringskortet. Kontakta försäkringskassan eller se mer information på www.fk.se.

 

Tilläggsförsäkring Olycksfall

Försäkringen kan endast tecknas av dig som är licensinnehavare

hos Svemo och som är mellan 16 och 65 år.

Tilläggsförsäkring Olycksfall i samarbete med if (pdf)

Ansökningsblanket Tilläggsförsäkring

 

 

VIKTIGT!!!

Tänk på att ha gällande reseskydd via hemförsäkringen eller individuell reseförsäkring vid utlandsresa, speciellt till USA med tanke på deras skadeståndslagstiftning.

 

Olicensierade förare

Banlicensen avser skydd för olicensierade förare t.o.m 12 år för körning på bana godkänd av Svemo   inom godkänt aktivitetsområde och under uppvisning sanktionerad av Svemo. Försäkringsomfattningen är dock lägre jämfört med en licensierad förare och de förare som är inskrivna i Guldhjälmskonceptet.

 

Försäkringens ersättningsregler

Läkekostnader

Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan. Kostnaderna ska uppkommit inom 3 år från skadetillfället. Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnader ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel. Försäkringen gäller med självrisk om 500 kr per skada.

 

Resekostnader

Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för resor med särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbete/arbete om läkare föreskrivit detta. Resekostnaderna ska vara godkända av If innan resan påbörjas. Kostnaderna ska ha uppkommit inom 3 år från skadetillfället. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring.

 

Tandskadekostnad

Ersättning lämnas för nödvändiga behandlingskostnader som uppkommit inom 5 år från skadetillfället. För den som inte fyllt 20 år, och har rätt till fri tandvård, lämnas ersättning endast för den akuta behandlingen. Måste behandlingen uppskjutas på grund av den försäkrades ålder, lämnas ersättning för behandling som slutförs innan den försäkrade fyller 25 år eller inom 5 år från skadedagen. Behandlingen måste på förhand godkännas av If.

 

Krisförsäkring

Försäkringen tillhandahåller kristerapi hos legitimerad psykolog för försäkrad som får en akut psykisk kris, som lett till eller hotar att leda till allvarlig funktionsnedsättning, och som förorsakats av allvarlig traumatisk händelse.

Den händelse som utlöst akut psykisk kris skall vara relaterad till aktivitet som omfattas av försäkringen, i närliggande i tid och ha direkt samband med krissymtomen. Som skadetillfälle räknas den händelse som utlöst krisen. Den tid kristerapin tillhandahålls är begränsad till max 12 månader efter skadetillfället. Hänsyn tas till händelsens näraliggande samband med funktionsnedsättningen.

Försäkringen tillhandahåller dessutom kristerapi för nära anhöriga vid den försäkrades dödsfall.

 

Medicinsk invaliditet

Rätt till medicinsk invaliditetsersättning inträder tidigast ett år efter olycksfallet. Om behandlingen är helt avslutad och den medicinska invaliditetsgraden definitivt kan fastställas redan innan ett år har förflutit inträder rätten till ersättning vid den tidpunkten.

Fastställande av den definitiva invaliditetsgraden ska om möjligt ske inom tre år från olycksfallet, men kan uppskju¬tas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet är nödvändigt.

Om invaliditetsgraden understiger 5 procent lämnas ersättning med 1 procent av försäkringsbeloppet. Vid invaliditetsgrader som uppgår till minst 5 procent och högst 49 procent lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden angiven i procent. För invaliditetsgrader som uppgår till minst 50 procent lämnas ersättning med dubbelt försäkringsbelopp (det vill säga 200 procent av det angivna försäkringsbeloppet i försäkringsbrevet).

Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 65 år, reduceras ersättningen med 50 %. Vid invaliditetsgrader som understiger 5 procent sker inte någon minskning.

 

Dödsfall oavsett orsak

Ersättning utbetalas till den avlidnes dödsbo. Försäkringen gäller för dödsfall vid olycksfallsskada (oavsett den försäkrades ålder), men också vid plötslig död till följd av annan orsak än olycksfallsskada (då den försäkrade inte fyllt 65 år).

 

Hemtransportkostnad

Vid skada utomlands lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för av läkare beordrat och/eller av If godkänt färdsätt för hemtransport av den skadade. Om försäkrad avlider på grund av olycksfallsskada, som omfattas av denna försäkring, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för den avlidnes hemtransport och sådana speciella arrangemang, som är nödvändiga för transportens genomförande.

 

FÖRAROLYCKSFALLSFÖRSÄKRING gällande från 2016-01-01

Försäkringsvillkor:
Svemo licensförsäkring i samarbete med if (pdf)

 

 

FÖRAROLYCKSFALLSFÖRSÄKRING TIDIGARE ÄN 2015-12-31

Försäkringsvillkor:

Svemo licensförsäkring i samarbete med Folksam (pdf)

Villkor SVEMO Tilläggsförsäkring (pdf)

Uppdaterad: 2018-10-11 10:58
Skribent: Stefan Lang
Epost: stefan.lang@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping