Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
enduro.595x150
Tillbaka Skriv ut
Permanent banlicens

Inhägnat område

För att anses som inhägnat område, ska området omges av staket eller på annat sätt avgränsas så att obehörigt tillträde hindras. 
Anmälan ska göras till lokal polismyndighet, som lämnar sitt tillstånd var efter Svemo kan utfärda banlicens. Inom inhägnat område för vilket banlicens finns utfärdad, kan träning och tävling med oregistrerade motorcyklar tillåtas, likaså kan arrangör göra avsteg från krav på körkort.

 

För att permanent etablering av bana ska erhållas gäller följande:

 

1. Polistillstånd
Lokala polismyndigheten skall ge sitt godkännande till att banan kan räknas som inhägnat område för att banlicens skall kunna utfärdas. Polisen kan skriftligen godkänna klubbens område alternativt stämpla klubbens karta över området.

 

2. Kommunens miljönämnd
Anmälan om miljöfarlig verksamhet Miljöbalken, 9 kap 6 § och enligt Miljöprövnings-förordningen (2013:251). Ett område eller en bana i terrängen som enligt dessa bestämmelser är anmälda till kommunen, är undantagna från terrängkörningsförbudet.

 

3. Miljöcertifiering
Alla banor i enduro/trial ska vara miljöcertifierade för att få banlicens. Om banan utgår från en fast anläggning i närheten (t.ex. motocross) meddela på ansökan vilken bana den utgår från. Detta kan ni endast göra om ni kommer utgå fram samma miljödepå.

a. Permanent anläggning
Om en enduro/trialbana utgår från en permanent anläggning, t ex en motocrossanläggning ingår den i samma miljöcertifiering. Har ni en sådan bana bör den alltså redan vara miljöcertifierad. Uppföljning av miljöcertifieringen sker sedan vartannat år vid ordinarie banbesiktning av motocrossbanan.

b. Enduro/trialområde utanför permanent anläggning
Om ett enduro/trialområde eller slinga ligger helt separat och inte utgår från en anläggning eller klubbstuga används den nya blanketten från 2012 "Miljörevision Träningsområde Utanför Permanent Anläggning". Vid den första miljöcertifieringen kontaktas distriktets miljöansvarige när ni är klara för certifiering och denne besöker klubben och går igenom blanketten med er. När miljöcertifiering har godkänts av distriktets miljöansvarige erhåller klubben ett diplom. Vid förnyande av banlicens vart tredje år fyller klubben i en tom revisionsblankett för att följa upp den första och maila eller skicka till grenkoordinatorn på Svemo kansli. En kopia av blanketten sätts i banliggaren.

c. Tillfällig anläggning
Om banslingorna görs för ett enstaka tillfälle ska klubben istället använda miljörevisionsblankett "Tävling på Tillfällig Anläggning".
Blanketten fylls i på tävlingen av miljöansvarig funktionär samt supervisor. Supervisorn skickar blanketten till grenkoordinatorn på Svemo kansli efter avslutad tävling.

 

4. Karta
Karta med ytterområdet inritat, som tydligt visar olika detaljer om tävlings-, respektive transportsträckor, start- och målplats, kontrollplatser, publikområde, depåer, tillfartsvägar samt utrymningsvägar.

 

5. Tillstånd från markägare

 

6. Ansökan om banlicens
Skriftlig ansökan om banlicens för enduro/trial sker via brev eller mejl. Där ska ingå banans namn, koordinater till banan, postort där banan ligger samt hur länge banlicensen ska gälla (1- eller 3 år).

 

Ovanstående dokument skickas in till kansliet för handläggning.

 

Avgift:

Banlicens 1 år: 1300 kr

Banlicens 3 år: 2600 kr

 

 

Ansökan om banlicens eller förnyelse skickas till:

bjorn.bergstrom@svemo.se (inklusive inscannade filer)

 

Det går också bra att skicka det per post till:

Svemo

Att: Björn

Box 2314

600 02 Norrköping

 

Användbara länkar/dokument:

Miljöcertifiering samt miljörevisionsblanketter

Länsstyrelsens karttjänst (Länsstyrelsen)

Manual karttjänsten (pdf)

Uppdaterad: 2018-05-23 11:29
Skribent: Björn Bergström
Epost: bjorn.bergstrom@svemo.se

Den sista EM-deltävlingen körs i Heinola, Finland 6-8 september. Skicka in din anmälan senast 1 juli!

2019-06-28

Ett nytt Specialreglemente Enduro kom ut i början av året och gäller 2019-2020. En sammanfattning av regeländringarna brukar läggas ut på Svemo hemsida men det har tyvärr missats i år. Den sammanfattningen har endast skickats ut till enduroklubbarna, distrikten tävlingsledare och supervisors.

2019-06-04

Nummer 1 på nummerplåten. Nummer 1 i Östhammar. Den regerande totalmästaren i Knobby Swedish Enduro Championship, Micke Persson, inledde årets serie precis som en mästare bör.

2019-06-03


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping