Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Demokratisk struktur

Sedan Förbundsmötet 2012 har de 6 distrikten totalt 24 ombud med rösträtt och de 9 sektionerna/grenarna kommer att ha totalt 18 ombud med rösträtt. Detta gäller så länge förbundet har 6 distrikt och 9 sektioner/grenar.

 

Det totala antalet kan således komma att förändras om antalet distrikt eller sektioner förändras. Distriktens mandat fördelas genom att varje distrikt har 4 ombud oavsett storlek. Grenarnas mandat fördelas genom att varje gren har 2 ombud oavsett storlek.

Distriktens ombud utses enligt tidigare organisationsmodell med distriktsårsmöten. Grenarnas ombud  utses vid Nationella Grenmöten (NGM) enligt en ny modell som beskrivs i SPAR, kap 10.

 

Nedan finns texten med förtydliganden inlagda med kursiverad text. Förtydligandena står således inte med i SPAR.

______________________________________________________________________________

Kap 10 i SPAR Genomförande av Nationella Grenmöten:

 

Det Nationella Grenmötet har två beslutsfrågor:

- Varje år skall det Nationella Grenmötet föreslå personer att ingå i grensektionen. Förslaget lämnas till SVEMO styrelse som fattar beslut i frågan. Antalet som skall utses meddelas i samband med kallelsen till mötet. Frågan skall beslutas av mötet.

(Förtydligande: Styrelsen avgör antalet medlemmar i sektionen, strävan generellt är att ha fyra personer men avvikelser kan således förekomma. Antalet avgörs i första hand av grenens behov. Valberedningen/kansliet meddelar sektionen vilket/vilka namn som står till omval innan det Nationella Grenmötet. Förslag till nya namn lämnas till valberedningen som lämnar listan med alla inkomna namn till sektionens sammankallande samt till kansliet utan att rangordna eller föreslå enskilda kandidater. Valberedningens arbete är alltså enbart att samla in namnen. Innan det Nationella Grenmötet lämnas listan med föreslagna namn till sammankallande. Vid mötet kan ytterligare namn föras fram. Det Nationella Grenmötet röstar sedan fram namn på de kandidater man vill ha i sektionen samt rangordnar dessa, namnen lämnas därefter till åter till valberedningen. Styrelsen fattar beslut om vilka man vill utse vid decembermötet. Beslut om vilka som skall ingå i sektionen måste fattas av styrelsen då dessa personer arbetar på styrelsens uppdrag. Det är med andra ord inte säkert att de föreslagna personerna hamnar i sektionen, styrelsen kan ha invändningar och tillsätta någon annan.)

 

- Vart annat år, inför förbundsmötet, skall det Nationella grenmötet också välja två ombud som skall föra grenens talan vid Förbundsmötet. För de valda ombuden väljs en suppleant. Frågan skall beslutas av mötet.

(Förtydligande: Här används samma procedur som vid val av kandidater till sektionsstyrelsen. De två ombud samt suppleant som utsetts skall omgående anmälas till kansliet med namn och kontaktuppgifter. Personer som väljs ska på ett tydligt sätt accepterat valet.)

 

Det Nationella grenmötet skall dessutom diskutera frågor som är av vikt för grenens utveckling. I dessa frågor är mötet enbart rådgivande. Frågor som klubbarna vill ta upp på det Nationella grenmötet bör vara kansliet tillhanda senast två veckor innan det Nationella grenmötet.

(Förtydligande: Koordinatorerna samlar upp de frågor som kommer in och sammanställer dessa samt lägger ut dem på sektionens hemsida. Detta är en service till deltagarna så att alla vet vad som kommer att tas upp, men det innebär inte att enbart dessa frågor kan tas upp vid mötet.)

 

Det Nationella grenmötet kan inte välja anställd eller person som är utsedd av styrelsen att sitta i sektionen till ombud vid Förbundsmötet. Person som valts till ombud av det Nationella grenmötet kan ej väljas som ombud vid SDF-årsmötet.

Ansvariga för det Nationella grenmötets genomförande är grensektionen. Kallelse och information skall finnas utlagda på grenens hemsida minst 6 veckor innan mötets genomförande.

 

Sektionen skall i god tid meddela valberedningen och distrikten om och när Distrikts- och Nationella grenmöten skall hållas. Rösträtt vid det Nationella grenmötet har varje klubb som har licensierade funktionärer eller licensierade förare i den aktuella grenen. Klubben skall ha fullgjort sina åtaganden mot förbundet. Varje klubb har en röst oavsett storlek. Röstning vid det Nationella grenmötet får inte utövas genom ombud med fullmakt.

 

Lista på klubbar som har rösträtt vid de Nationella grenmötena publiceras på www.svemo.se under september månad.

(Förtydligande: En röst per klubb oavsett storlek. Klubbarnas årsavgifter skall betalas in i början av året man har dock möjlighet att betala fram till 31 augusti om man då erlägger både årsavgift och förseningsavgift samt har skickat in årsrapport. Därefter stängs dörren. Kansliet samkör sedan klubbarna med registret över licenser grenvis. Listan publiceras på hemsidan. Vid det Nationella Grenmötet görs ett upprop och närvarande klubbar med rösträtt prickas av och namn på den person som röstar noteras. Enbart en person/klubb kan ha rösträtt. Detta måste sektionen klargöra vid kallelsen till mötet.)

 

Det Nationella grenmötet skall genomföras under november månad.

(Förtydligande: Detta är nödvändigt för att all logistik skall kunna fungera. Strävan bör vara mitten/slutet av november för att röstlängder och kallelser ska hinna publiceras sex veckor innan mötet.)

 

Sektionen avgör om Distriktsgrenmöten skall genomföras. I de fall det Nationella grenmötet föregås av distriktsgrenmöten gäller följande:

Vid det Nationella Grenmötet: Ombud som utsetts via distriktsgrenmötet förvaltar samtliga distriktets röstberättigade klubbars röster vid det Nationella Grenmötet. Vid röstning vinner förslag som fått totalantal flest röster. Distriktet kan sända fritt antal deltagare till det Nationella Grenmötet men enbart en person har röstmandat.

(Förtydligande: Det Nationella grenmötet kan/bör givetvis vara öppet för alla som vill komma och samtliga frågor kan naturligtvis diskuteras av alla närvarande, men vid röstningen om kandidater till sektionsstyrelse och ombud till Förbundsmötet får endast distriktens representanter deltaga.)

 

Vid Distriktsgrenmötet: Ansvarig för genomförande av Distriktsgrenmötena är respektive distrikt. Distriktsgrenmötena skall avhållas senast tre veckor innan det Nationella grenmötet eller tidigare om sektionen så beslutar. Rösträtt vid distriktsgrenmötena fördelas på samma sätt som vid Nationella Grenmötet. En klubb, en röst förutsatt att klubben har verksamhet inom grenen enligt ovan. Röstning genom ombud med fullmakt är inte tillåten. Frågor som Distriktsgrenmötet vill ta upp på det Nationella Grenmötet måste vara kansliet tillhanda senast två veckor innan det Nationella Grenmötet.

(Förtydligande:Distriktsgrenmötena kan hållas tidigast 1 oktober för att kansliet skall ha möjlighet att sammanställa listor över röstberättigade klubbar under september.)

 

De Nationella grenmötena eller Distriktsgrenmötena kan inte själva lägga motioner till Förbundsmötet. Vill det Nationella grenmötet lägga motion till Förbundsmötet måste denna gå från en klubb via distriktet eller via något av SDFs olika organ såsom anges i Stadgarna kapitel 2, § 3 Motioner och förslag att behandlas.

(Förtydligande: När det gäller motioner och förslag till förbundsårsmötet måste dessa hanteras den vanliga vägen alltså via SDF årsmöten. Som det fungerat tidigare.)

 

Uppdaterad: 2013-08-13 17:09
Skribent: Stefan Lang

Se alla datum för årets Riksmästerskap i Minimoto.

2018-11-29

Från och med torsdagen den 1 november kan du välja om ditt fasta startnummer.

2018-10-25

Nu har anmälan öppnat för European Championship Mini Bike 2018.

2018-07-10


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping