Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Stöddokument

Genomförande av Nationellt Grenmöte, NGM

Stöddokument till sektionen som även finns i SPAR, kap 10 samt i stadgarna kap 2 paragraf 1 och kap 3 paragraf 2.

 

Grundläggande

Mötet har två obligatoriska punkter:

1. Ta fram och föreslå kandidater till sektionen,(antalet platser som skall tillsättas finns hos valberedning eller kansli/koordinator).

2. Välja två representanter, samt en suppleant, för grenen som skall delta vid förbundsmötet 2014.

 

• Endast klubbar med rösträtt eller distriktsrepresentanter utsedda vid DGM, och som är med i  röstlängden, har rätt att delta vid röstningen.

 

• Röstberättigad måste vara närvarande vid mötet.

 

• Sektionens sammankallande är ansvarig för att mötet genomförs enligt de regelverk som finns, det betyder inte att han/hon måste leda mötet.

 

• Kallelsen till mötet ska vara utlagd på SVEMO:s hemsida/ grensidan senast 6 veckor innan mötet, särskild kallelse till klubbar eller distrikt utgår inte.

 

• Då mötet börjar upprättas en lista på deltagare med rösträtt, genom upprop eller på annat lämpligt sätt.(Här finns manualer, röstkort med mera förberett från kansliet/koordinatorn.)

 

• Endast beslutsfrågorna skall protokollföras, EX:

- Till representanter för xx gren vid förbundsmötet 2014 valdes YY och ZZ med CC som suppleant.

- Grenmötet föreslår styrelsen att utse följande personer att ingå i grensektionen. Namnen är satta i prioriteringsordning: 1. Xx   2.vv   3.zz   4.mm  5. Etc.

 

• Antalet bör helst överstiga antalet tillgängliga platser. Tillgängliga namn skall ha anmälts till valberedningen och står då på listan från valberedningen, men namn kan föreslås direkt vid mötet. Det måste kunna säkerställas att personer som föreslås är vidtalade och har accepterat att bli valda, ansvaret för detta vilar på den som föreslår personen.

 

• Genomför mötet så snabbt som möjligt samt upprätta protokoll (enligt nedan) direkt på plats så allt kan justeras och avslutas samma dag.

 

• Därefter avslutas protokollet och sänds omgående, tillsammans med röstlängden till kansli samt valberedning.

 

Förbered namn på ordförande, sekreterare, rösträknare och justeringsmän innan mötet så den delen går snabbt och smidigt. Klara också ut vem som har ansvaret att föreslå namnen då ordföranden tar upp frågan.

Vid upprättande av röstlängd använder ni den lista på röstberättigade klubbar ni fått av kansliet och prickar av vilka röstberättigade klubbar som är där samt skriver ner namnen på de personer som röstar. När det är gjort har ni skapat en röstlängd. Detta moment kan ni göra då deltagarna kommer till mötet. Tala om att de som skall rösta registrerar sig vid ”bordet i hörnet” innan mötet öppnas. Röstlängden med namn på de röstande skall bifogas protokollet och sändas in tillsammans med detta.

 

 

Förslag till dagordning vid NGM:

1 Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Information om tid och plats där kallelsen till mötet lades ut på www.svemo.se  samt godkännande att så skett.

4. Fastställande av röstlängd 

5. Val av ordförande för mötet

6. Val av sekreterare för mötet

7. Val av två justeringsmän

8. Val av två rösträknare

9. Val av namn att föreslå styrelsen att utse för att ingå i sektionen samt prioritering av namnen

10. Val av två delegater samt en suppleant till förbundsmötet 2014

11. Förslag om att justera protokollet omgående

12. Mötet avslutas

Personval sker genom sluten omröstning. Röstsedlar samt material till detta finns förberett på kansliet.

 

Övriga viktiga anmärkningar vid NGM:

• Mötet ska genomföras inom sektionens budget.

• Läs igenom tidigare information, text i stadgarna och SPAR, kap 10 så ni är insatta i hur och varför detta genomförs.

• Ta hjälp av er koordinator vid förberedelserna men räkna inte med att han/hon kan närvara vid mötet, en koordinator har oftast flera grenar och mötesdatumen kan krocka.

• De namn som NGM föreslår till sektionen skall lämnas till valberedningen som lämnar namnen vidare till styrelsen. Styrelsen utser sedan vilka som skall ingå i sektionen och när dessa skall tillträda sin post, omgående, om en månad till våren etc. (För personer som väljs som delegater på förbundsmötet varje ojämnt år skall namn och samtliga kontaktuppgifter bifogas protokollet.)

• Om sektionen har anledning att känna sig osäker på huruvida klubbarnas representanter verkligen har klubbarnas mandat att rösta eller inte måste sektionen i kallelsen begära att delegaterna kan styrka sin rösträtt.

• Delegater som väljs att företräda grenen vid förbundsårsmötet varje ojämnt år får inte vara sektionsmedlem (person som utsetts av styrelsen att sitta i sektionen), delegaten kan inte heller utses som delegat vid kommande Distriktsårsmöten.

• Från kansliet kommer en lista med röstberättigade klubbar. Klubbar som inte är med på listan har inte fullgjort sina förpliktelser, ex. ej erlagt rätt avgift er, ej lämnat föreningsrapport via Klubben Online eller inte har minst en helårslicensierad förare eller funktionär. (Detta anges inte i era listor då enbart klubbar som har rösträtt finns upptagna. Röstberättigade klubbar finns angivna på respektive grens hemsida, klubb som inte finns med där kan vända sig direkt till kansliet för att få reda på orsaken till varför man inte är röstberättigad.)

 

Särskilda noteringar då Distriktsgrenmöten, DGM, genomförs innan NGM

• Om sektioner påbjuder att distriktsgrenmöten skall genomföras innan det nationella grenmötet så är det distriktens beslut att genomföra mötet eller inte. Skulle ett distrikt välja att inte genomföra ett distriktsgrenmöte så kan klubbar eller distriktet inte delta vid röstning på det Nationella Grenmötet. Distriktet och klubbarna inom distriktet får själva avgöra om de vill genomföra DGM eller inte.

• DGM skall genomföras senast 3 veckor innan NGM. Protokollet skall vara kansliet tillhanda så snart som möjligt dock senast 30 oktober för att distriktet skall erhålla rösträtt vid NGM.

• Sektionen ”äger” inte distriktsgrenmötena, det gör distrikten, det är alltså de som ska hantera sina distriktsgrenmöten på sådant sätt att de kan sända representanter till det Nationella Grenmötet. Ett distriktsgrenmöte kan således ta upp och besluta i en mängd andra frågor, allt enligt distriktens direktiv.

• Distriktets delegater vid NGM har ett röstmandat som motsvarar antalet röstberättigade klubbar i distriktet. Antalet röster /”röststyrkan” skiljer sig således åt mellan de olika distrikten vid NGM. Exempel:

- Distrikt A har 35 röster, distrikt B har 45 röster. Vi röstning på delegater till förbundsårsmötet eller förslag till personer att ingå i sektionerna, har distriktet möjlighet att fördela sina röster mellan olika kandidater. (Distrikt A lägger 25 röster på xx och 10 på yy och 0 på zz. Distrikt B lägger 15 på xx och 20 på yy och 10 på zz.) Allt detta finns förberett på det material kansliet tillhandahåller vid NGM.

 

Den fortsatta processen:

Då förslag på personer att ingå i sektionen inkommit till styrelsen via NGM- protokollen fattar styrelsen beslut om tillsättning av sektionsmedlemmar vid styrelsemötet i början av december. (Undantag kan förekomma) Man beslutar samtidigt vid vilket datum skiftet skall ske.

Då namn på valda delegater inkommit till kansliet via NGM- protokollet läggs dessa in i listan för delegater som skall inbjudas till kommande förbundsmöte. Kallelse till förbundsmöte läggs ut på hemsidan och förbundsmöteshandlingar sänds direkt till de valda delegaterna.

Ytterligare frågor, ta kontakt med er koordinator.

 

Per Westling

Generalsekreterare

Svemo

Uppdaterad: 2012-09-17 16:08
Skribent: Stefan Lang

Snöskotersektionen har haft sitt andra och tredje möte för året.

2019-02-05

Snöskotersektionens protokoll för februari månad finns nu att läsa.

2019-03-04

Det var under torsdagen 30/1 på Gärdehovs arena i Sundsvall på SM-veckan som SM-mästarna i stadioncross korades. Flera av förarna var sugna på att ta hem segern och spänningen var hög in i sista minuten.

2019-02-04


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping