Hem / Nyheter / Miljö / Fira Biologiska mångfaldens dag med Svemo

Fira Biologiska mångfaldens dag med Svemo

FN har utsett 22:a maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Syftet är att uppmärksamma en av vår tids viktigaste frågor – artrikedomens betydelse för allt liv på planeten.

Biologisk mångfald är kärnan i det som gör naturen så rik, värdefull och viktig för alla levande varelser. Att förlusten av biologisk mångfald är en lika stor ödesfråga som klimatet är det dock få som känner till, men det vill Svemo ändra på.

 

Våra klubbars banaktiviteter kan hjälpa - ja, det är faktiskt sant - Sverige att nå det av riksdagen satta miljömålet "Ett rikt växt- och djurliv". 

Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur, Nationalnyckeln och länsstyrelser med flera har rapporterat om motorbanors potential för ökad biologisk mångfald. Se referenslista här: "Översikt av rapporter gällande biologisk mångfald och motorbanor/kontinuerlig störning". Professionella inventeringar har också påvisat högre biologisk mångfald vid motorbanor jämfört med omgivningen, se mer här https://www.svemo.se/forbundet/miljo2/miljo-ochhallbarhetsarbete/biologiskmangfald/Rapporterochartiklar

- Svemos målsättning, som en del i förbundets övriga miljöarbete, är att etablera dessa kunskaper och att klubbarna sköter sina anläggningar för att gynna den biologiska mångfalden än mer, säger miljösamordnare Mikael Norén.

- Det finns utbildningsmaterial med generella skötselråd. I mån av tid sker även besök i Svemos regi där mer platsspecifika skötselplaner tas fram i samråd med klubben. Anmäl gärna intresse för sådant besök till Svemo kansli, se mer https://www.svemo.se/forbundet/miljo2/

Planerar du eller din klubb att ordna en aktivitet kan du själv lägga in den i kalendariet på webbsidan för Biologiska mångfaldens dag, www.biomfdag.se, där alla årets aktiviteter listas.

För Svemo är miljöarbetet väldigt viktigt och se mer här i denna film: