Hem / Nyheter / Miljö / Tre fokusområden när miljö/hållbarhetsarbetet tar nästa steg

Tre fokusområden när miljö/hållbarhetsarbetet tar nästa steg

Sedan tidig vår har Mikael Norén varit miljösamordnare både hos Svensk Bilsport och Svemo. Nu har han och medlemmarna i respektive miljökommitté identifierat tre initiala fokusområden för det kommande hållbarhetsarbetet.

Mikael Norén som under en lång tid arbetat med miljö/hållbarhetsfrågorna inom Svemo, och hjälper nu även Svensk Bilsport. Mikael har även verkat som representant för motorsporten i Riksidrottsförbundets referensgrupp för hållbarhet, där ett ramverk för idrottens hållbarhetsarbete tas fram. Exempelvis har Norén där fått med en skrivelse om den positiva miljöpåverkan kontinuerlig markstörning kan ge för biologisk mångfald, vilken allt mer forskning visar, gällande bland annat vikten av att hindra igenväxning.

Nu har den initiala analysen kring hållbarhetsarbetet genomförts och Miljökommittén har just nu identifierat tre fokusområden för det kommande praktiska arbetet. 

- Vi har gjort ett gediget analysarbete för att se var vi ska prioritera det mer praktiska arbetet och hur vi når ut bättre internt och externt. Med det sagt vill jag påpeka att annat hållbarhetsarbete inte avstannar eller läggs åt sidan, exempelvis vikten av att belysa och vässa idrottens samhällsnytta, tex. socialt via FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål i Agenda 2030 som används av allt fler. 

 

- Vi har gjort och gör mycket bra inom motorsporten när det gäller miljö och hållbarhet, men för att ta nästa steg i de stora frågorna måste vi även prioritera några områden, säger Mikael Norén.

De tre prioriterade områdena just nu är:

LJUD - Svensk motorsport har de tuffaste bullerkraven i Europa och mycket tuffare än svenskt flyg, vägtrafik, industrier. Men även fotboll och andra sporter har nu utsatts för klagomål vilket fått politiker från M till S att reagera och skriva motioner. Vi behöver utnyttja den medvinden nu på bästa sätt så att Naturvårdsverket anpassar sina Allmänna Råd (NFS 2004:16) från 1976. Svemo är redan på gång att skriva exempelvis riksdagsmotioner tillsammans med RF (Riksidrottsförbundet).

BIOLOGISK MÅNGFALD - Hur ökar vi kunskapen om att motorbanor bidrar till att behålla och öka biologisk mångfald? Redan idag har motorbanor fått naturvårdsbidrag från kommuner/länsstyrelser. Hur når vi ut till alla kommuner och länsstyrelser och Naturvårdsverket på bästa sätt? Och hur når vi igenom bruset i all media? Hur nyttjar vi på bästa sätt våra redan etablerade kontakter på kommuner/länsstyrelser som förstått vår nytta?

ÖKAD ANDEL FÖRNYELSEBARA BRÄNSLEN/ENERGI OCH EL – Detta genom att belysa goda exempel på teknikutveckling som exempelvis metanol- och elprojekt och se över regelverk. Det är också viktigt med utbildningsinsatser gällande elsäkerhet, batterihantering etc. för förare, team, funktionärer och alla andra berörda. Det är viktigt att lyfta goda exempel (exempelvis el-enduro/MX och eltrial med mera) Svemo styrelse har tidigare under 2020 beslutat göra en stor satsning på E-Bike under kommande år. Svemo vill dra igång arbetet nu och göra det på ett nytt sätt genom att bjuda in alla som har intresse av driva, starta eller utveckla E-bike verksamheten i Svemo. Läs mer här https://www.svemo.se/Nyheter/E-Bike/nystorsatsningpae-bike


Tre viktiga frågor bland många inom hållbarhetsarbetet. Ett annat viktigt löpande arbete är att lyfta och belysa idrottsrörelsens samhällsnytta på bland annat det sociala planet, där exempelvis Riksidrottsförbundet har en hel del forskningsmaterial som vi kan använda. 

- Det är av största vikt att vi inom idrotten/motorsporten gemensamt skapar att ett bra hållbarhetsarbete som många fler känner till. Det är ytterst en överlevnadsfråga vill jag påstå, säger Norén och fortsätter. 


- En utvidgad insikt om motorbanors värde som biologisk resurs kan komma att locka nya samarbetspartners samt underlätta myndighetskontakter och dialog med andra beslutsfattare. Här finns redan vetenskapliga studier och Svemo och FIM (Internationella Förbundet) genomför just nu en stor vetenskaplig studie.

- Vi behöver få våra klubbar att använda hemsidan mer med förtydliganden och dokument och verka för att befintlig miljöpärm/råd/kunskapsbank används mer frekvent av klubbar i proaktiva och utbildande syften, avslutar Mikael Norén.

Nils Ryrholm

Toppbild från Enduro VM i Enköping. Tjärblomster och fibbla i förgrunden vilka är arter som behöver öppna soliga marker som inte växer igen.
FOTO: NILS RYRHOLM