Ingen ska skada sig för livet!

Vi arbetar alltid efter bästa förmåga för att höja säkerheten. Vi driver ett medvetet säkerhetsarbete, där vi alla alltid tar ansvar för oss själva och varandra oavsett vilken roll vi har. Gemensamt arbetar vi långsiktigt för en säkrare idrott.

Säkerhetsprocess vid olycka på tävling

Före tävling


Låt behoven styra förberedelserna
Följ länkarna nedan till underlag och riktlinjer i det förberedande arbetet inför tävling.

Under tävling


När en allvarlig olycka sker, följ krisplanen
Följ länkarna nedan till kontakter, stöd och ansvarsfördelning i det akuta skedet.  

Efter tävling


Utredning, besked och stöd till dem som behöver
Följ länkarna nedan till information, kommunikation och ansvarsfördelning i uppföljnings-arbetet. arlig olycka.  

Svemo och säkerhet

”Ingen ska skada sig för livet!” – detta är visionen för vårt säkerhetsarbete inom hela förbundet.
Sedan 2012 bedriver Svemo ett aktivt och medvetet arbete för att förbättra säkerheten för våra medlemmar när de tränar och tävlar. Vi arbetar gemensamt för en säkrare idrott, oavsett vilken roll vi har inom förbundet. Vårt arbete baseras på kunskap om vilka de reella riskerna för aktiva/funktionärer/publik är. På detta bygger vi ett långsiktigt arbete vars effekter och resultat vi följer upp. Insamling av information om vilka incidenter och påföljande typer av personskador som inträffar är kanske den viktigaste utgångspunkten för olika insatser i säkerhetsarbetet.
Den tekniska utvecklingen för motorfordon och för utövarnas personliga skyddsutrustning tar vi med i arbetet. Faktorer som rör säkerheten på våra banor när dessa byggs eller förändras är särskild viktiga att följa upp och ha en dialog om med banägaren. De flesta regeländringar för våra sporter har att göra med att höja säkerheten för våra medlemmar och aktiva inom sporten.

Vi jobbar dessutom för tydliga regler kring krav på sjukvård, och att dessa efterlevs, och vi stöttar våra medlemsklubbar i detta arbete. Vi sprider kunskap om vilka personskador som kan uppstå vid en olycka. Särskild viktigt att ha kunskap om är skador som är svår upptäckta och som kan ha allvarliga följder för individen, som till exempel hjärnskakning.
För att vårt säkerhetsarbete ska lyckas är det av avgörande betydelse att allt vi kan göra för att öka säkerheten omsätts i praktiken, att vi följer upp arbetets resultat och att vi genomför riskanalyser. Tydlig kommunikation och stöd till alla i processen är en nyckel i det hela, därför arbetar vi kontinuerligt med förbättringar kring det.