Hem / Vårt säkerhetsarbete / Riktlinjer och uppdrag

Riktlinjer och uppdrag


Vår vision lyder:

Ingen ska skada sig för livet!

Därför vill vi:

 • alltid arbeta efter bästa förmåga för att höja säkerheten
 • driva ett medvetet säkerhetsarbete, där vi alla alltid tar ansvar för oss själva och varandra oavsett vilken roll vi har.
 • gemensamt arbeta långsiktigt för en säkrare idrott.

Arbetssätt

Säkerhetsarbetet ska baseras på kunskap om vilka de reella riskerna för aktiva/funktionärer/publik är och därigenom bygga ett långsiktigt arbete vars effekter kan följas upp. Information om vilka incidenter samt påföljande personskador som inträffar är utgångspunkten i denna kunskap. 

Detta sker genom att Svemo:

 • samlar in och analysera skade-och incidentstatistik (epidemiologi)
 • identifierar riskfaktorer/kunskapsbrister (riskanalys)
 • vidtar åtgärder utefter insikterna om nuläge och behov (handlingsplan)
 • följer upp och utvärderar åtgärder utifrån ny kunskapsinsamling (utvärdering)

 

För att säkerhetsarbetet skall lyckas är det av avgörande betydelse att dagens kunnande och resultaten av fortlöpande riskanalyser kan föras ut och omsätts i praktiken.

 

Uppdrag och ansvar 

Ett framgångsrikt och långsiktigt säkerhetsarbete bygger på att alla vi inom Svemo tar ansvar. Detta innebär följande:

Klubbar/funktionärer/aktiva 

 • Klubbar tar del av och arrangerar relevant utbildning.
 • Klubbar samarbetar med sektionen i det förebyggande arbetet. 
 • Klubbarna ansvarar för att relevant information delges aktiva, funktionärer och medlemmar.
 • Klubben analyserar egna inträffade olyckor och incidenter och vidtar åtgärder baserat på det. 
 • Samtliga tillämpar gemensamma riktlinjer och regler för säkerhetsarbetet.
 • Samtliga rapporterar skador och incidenter enligt gällande riktlinjer och regler. 

 

Sektioner

 • Innehar aktuell handlingsplan med prioriteringar för det egna förebyggande säkerhetsarbetet och vidtar eventuella åtgärder baserat på uppkomna personskador/utredningar.
 • Följer riktlinjerna för det gemensamma säkerhetsarbetet som beslutas av Svemos förbundsstyrelse. 
 • Representerar sektionen i Säkerhetsrådet alternativt ansvarar för att ta del av informationen. 
 • Gör en årlig uppföljning och analys av tilldelad skaderapportering och skadestatistik. 
 • Har säkerhetsarbete som stående punkt på samtliga sektionsmöten.
 • Bedriver ett förebyggande säkerhetsarbete tillsammans med klubbarna.  
 • Säkerställer att prioriterat säkerhetsarbete finns med i egna utbildningar.  

Distrikt

 • Arrangerar relevant utbildning och säkerställer att dessa bli tillgängliga för klubbarna.

Säkerhetsråd

 • Samlar in behov från sektioner och analyserar den övergripande statistiken.
 • Identifierar och prioriterar förebyggande insatser baserat på statistik och behov i aktuell handlingsplan.
 • Stöttar och ger råd i sektioners egna åtgärder utefter behov. 
 • Följer upp och utvärderar gemensamma insatser inom Svemo. 
 • Ansvarar för att relevant information når sektionerna. 
 • Identifierar och prioriterar verktyg som ska tas fram i syfte att förebygga eller underlätta säkerhetsarbetet.  
 • Ansvarar för att identifiera relevant innehåll i utbildningar kring prioriterat säkerhetsarbete. 
 • Föreslår Svemos styrelsebeslut i gemensamma säkerhetsfrågor. 

 

Förbundsstyrelse & kansli

 • Samlar in och tillhandahåller den med Säkerhetsrådets överenskomna skade – och incidentstatistiken för Svemo totalt och per gren. 
 • Tillhandahåller personella resurser för framtagande av prioriterade verktyg på inrådan av Säkerhetsrådet.
 • Ansvarar tillsammans med Utbildningskommittén och i samråd med Säkerhetsrådet för att utbildningsmaterial uppdateras med prioriterat säkerhetsarbete. 
 • Tar vid behov beslut om åtgärder som rör samtliga grenar på inrådan av Säkerhetsrådet. 
 • Ansvarar för omvärldsbevakning i säkerhetsfrågor av intresse för Svemo.  
 • Ansvarar för att kommunicera och implementera Svemos säkerhetsstruktur. 

 

Ladda ned riktlinjerna för säkerhetsarbetet som pdf  >>