Hem / Vårt säkerhetsarbete / Riktlinjer vision och uppdrag

Riktlinjer vision och uppdrag

Vår vision lyder:

Ingen ska skada sig för livet!

Därför vill vi:

 • Alltid arbeta efter bästa förmåga för att höja säkerheten
 • Driva ett medvetet säkerhetsarbete, där vi alla alltid tar ansvar för oss själva och varandra oavsett vilken roll vi har
 • Gemensamt arbeta långsiktigt för en säkrare idrott.

Arbetssätt

Säkerhetsarbetet ska baseras på kunskap om vilka de reella riskerna för aktiva, funktionärer och publik är och därigenom bygga ett långsiktigt arbete vars effekter kan följas upp. Information om vilka incidenter samt påföljande personskador som inträffar är utgångspunkten i denna kunskap. 

Detta sker genom att Svemo:

 • Samlar in och analysera skade-och incidentstatistik (epidemiologi)
 • Identifierar riskfaktorer/kunskapsbrister (riskanalys)
 • Vidtar åtgärder utefter insikterna om nuläge och behov (handlingsplan)
 • Följer upp och utvärderar åtgärder utifrån ny kunskapsinsamling (utvärdering)

För att säkerhetsarbetet skall lyckas är det av avgörande betydelse att dagens kunnande och resultaten av fortlöpande riskanalyser kan föras ut och omsätts i praktiken.

Uppdrag och ansvar 

Ett framgångsrikt och långsiktigt säkerhetsarbete bygger på att alla inom Svemo tar ansvar. Detta innebär följande:

Klubbar/funktionärer/aktiva 

 • Klubbar tar del av och arrangerar relevanta utbildningar
 • Klubbar samarbetar med sektioner/grenchefer i det förebyggande arbetet 
 • Klubbar ansvarar för att relevant information delges aktiva, funktionärer och övriga medlemmar
 • Klubben analyserar egna inträffade olyckor och incidenter och vidtar åtgärder baserat på det 
 • Samtliga tillämpar gemensamma riktlinjer och regler för säkerhetsarbetet
 • Samtliga rapporterar skador och incidenter enligt gällande riktlinjer och regler

Sektioner/Grenchefer

 • Innehar aktuell handlingsplan med prioriteringar för det egna förebyggande säkerhetsarbetet och vidtar eventuella åtgärder baserat på uppkomna personskador och utredningar
 • Följer riktlinjerna för det gemensamma säkerhetsarbetet som beslutas av Svemos förbundsstyrelse 
 • Representerar sektionen/grenchefen i Säkerhetsrådet alternativt ansvarar för att ta del av informationen 
 • Gör en årlig uppföljning och analys av tilldelad skaderapportering och skadestatistik 
 • Har säkerhetsarbete som stående punkt på samtliga sektions/grenmöten
 • Bedriver ett förebyggande säkerhetsarbete tillsammans med klubbarna
 • Säkerställer att prioriterat säkerhetsarbete finns med i egna utbildningar 

Distrikt

 • Arrangerar relevanta utbildningar och säkerställer att dessa bli tillgängliga för klubbarna
 • Har säkerhetsarbete som en stående punkt på samtliga distriktmöten

Säkerhetsråd

 • Samlar in behov från sektioner/grenchefer och analyserar den övergripande statistiken
 • Identifierar och prioriterar förebyggande insatser baserat på statistik och behov i aktuell handlingsplan
 • Stöttar och ger råd i sektioner och grenchefers egna åtgärder utefter behov 
 • Följer upp och utvärderar gemensamma insatser inom Svemo 
 • Ansvarar för att relevant information når sektioner/grenchefer 
 • Identifierar och prioriterar verktyg som ska tas fram i syfte att förebygga eller underlätta säkerhetsarbetet  
 • Ansvarar för att identifiera relevant innehåll i utbildningar kring prioriterat säkerhetsarbete 
 • Föreslår beslut i gemensamma säkerhetsfrågor till Svemo styrelse

Förbundsstyrelse & kansli

 • Samlar in och tillhandahåller den med Säkerhetsrådets överenskomna skade– och incidentstatistiken för Svemo totalt och per gren 
 • Tillhandahåller personella resurser för framtagande av prioriterade verktyg på inrådan av Säkerhetsrådet
 • Ansvarar tillsammans med Utbildningskommittén och i samråd med Säkerhetsrådet för att utbildningsmaterial uppdateras med prioriterat säkerhetsarbete 
 • Tar vid behov beslut om åtgärder som rör samtliga grenar på inrådan av Säkerhetsrådet 
 • Ansvarar för omvärldsbevakning i säkerhetsfrågor av intresse för Svemo  
 • Ansvarar för att kommunicera och implementera Svemos säkerhetsstruktur