Hem / Vad är E-Bike

Vad är E-Bike

Utveckling av E-Bike verksamhet inom Svemo

 Länkar som beskriver och innehåller filmer om E-Bike:

https://www.offroadproracing.it/2020/06/22/silenzio-si-gira/ 

https://www.facebook.com/168819309802830/posts/4312981772053209/?vh=e&d=n

 

Bakgrund

Antalet tvåhjuliga elfordon i samhället växer kraftigt och kommer att göra så under överskådlig tid. Med detta följer ett ökande intresse för att tävla med dessa fordon. Utvecklingen följer idag två huvudspår:

  1. Befintliga fossildrivna fordon ”konverteras” till eldrift så att ex. en enduromotorcykel får förbränningsmotorn ersatt av en elmotor. Fordonet är då i allt väsentligt fortfarande en klassisk enduromotorcykel med utseende, funktion och prestanda som speglar den med förbränningsmotor.

Den här typen av fordon har tagit lång tid att utveckla av två huvudskäl.

A. Utvecklingen sker i första hand av de etablerade MC tillverkarna vars huvudintresse är/har varit att utveckla sina traditionella produkter.

B. De klassiska fordonen har alltjämt en högre prestanda än eldrivna när de körs bredvid varandra i traditionella tävlingar och på traditionella banor varvid de eldrivna oftast förlorar på jämförelsen och ses som ”lite sämre”.

 

  1. Nya typer av fordon växer fram, dessa är ofta anpassade för just eldrift och får sitt utseende och sin funktion konstruerad just för att vara eldrivna utan att behöva jämföras med en förbild med förbränningsmotor. Alternativt ny utveckling av ex. traditionella pedaldrivna cyklar där en elmotor ökar prestandan för det ursprungliga fordonet, vilket ger en positiv upplevelse.

Den här typen av fordon ryms inte inom traditionella tävlingsformer, regelverk och banor. Det medför att fältet är öppet för utveckling av nya event, tävlingsformer och organisationsstrukturer.

 

Grundförutsättningarna för Svemo att driva utvecklingen av verksamhet för elfordon är självklart de mycket viktiga miljökraven. Det finns förvisso en debatt om hur el till batteriet produceras och hur själva batteriet produceras. Den frågan är dock underordnad då det för vår verksamhet viktigaste miljömålet uppnås genom att ljudnivån/bullret som hotar vår verksamhet i stort sett försvinner med eldrift. Med ”ljudlös” verksamhet kan våra banor hållas öppna när som helst.

Svemo vill, mot ovanstående bakgrund, skapa en ny organisations- och arbetsmodell för inkludering av all el-verksamhet oavsett om fordonet traditionellt kan anses höra till den ena eller andra kategorin. Detta inkluderar även pedaldrivna cyklar med el motor ex. E-MTB och liknande. En förutsättning för detta är då att verksamheten inte stängs ute av våra stadgar.

Svemo har även, genom Robert Svensson, erbjudits en plats i den av FIM nybildade E-Bike Commission, där man på internationell nivå drar upp riktlinjer för hur verksamheten kan drivas och utvecklas. Samtidigt vill Svemo försöka använda RF:s föreningsbidrag, (de tidigare idrottslyftspengarna), till att ekonomiskt stötta klubbar som vill utveckla E-Bike verksamhet.

Slutligen ska tilläggas att Svemo för en dialog om detta med Svenska Cykelförbundet för att hitta en väg framåt som gynnar utövare och arrangörer. En liknande dialog förs i flera länder och på internationell nivå.

 

Initial arbetsplan

Med start i januari 2020 ska en inbjudan till öppen workshop för utveckling av el-verksamhet i Svemo gå ut. Vi kommer att söka deltagare från Svemo, tillverkare, återförsäljarna, intresserade klubbar, arrangörer och erfarna personer. Det ska ske genom att vi via annonsering på Svemos hemsida och andra digitala kanaler inbjuder intresserade och genom att vi aktivt söker upp personer som kan delta i detta första utvecklingsmöte.

Vid workshopen ska vi behandla ett antal frågor:

-          Hur ser verksamheten ut internationellt?

-          Vilken verksamhet finns i Sverige idag och hur bedrivs den?

-          Vilka förutsättningar krävs för att Svemo ska kunna utveckla verksamheten?

-          Hur bör vi organisera en arbetsgrupp?

-          Målet är att under 2020 genomföra ett event. När, hur och var ska det göras.

Efter denna inledande workshop kommer en mindre arbetsgrupp,” E-Bike gruppen”, att bildas för att driva verksamheten framåt. E-Bike gruppens första uppgift blir att inom sig organisera arbetsuppgifterna och ta fram en arbetsplan för 2020 och 2021.

Det första steget med inbjudan till workshop och arrangemanget av detta görs av Svemos kansli/personal i samverkan med styrelsens kontaktperson. Personal från Svemo kommer att leda och hålla ihop arbetet under 2020.