Hem / Banor / Permanent banlicens

Permanent banlicens

Inhägnat område

För att anses som inhägnat område, ska området omges av staket eller på annat sätt avgränsas så att obehörigt tillträde hindras.
Anmälan ska göras till lokal polismyndighet, som lämnar sitt tillstånd var efter Svemo kan utfärda banlicens. Inom inhägnat område för vilket banlicens finns utfärdad, kan träning och tävling med oregistrerade motorcyklar tillåtas, likaså kan arrangör göra avsteg från krav på körkort.


För att permanent etablering av bana ska erhållas gäller följande:

 1. Polistillstånd
  Lokala polismyndigheten skall ge sitt godkännande till att banan kan räknas som inhägnat område för att banlicens skall kunna utfärdas. Polisen kan skriftligen godkänna klubbens område alternativt stämpla klubbens karta över området.

 2. Kommunens miljönämnd
  Anmälan om miljöfarlig verksamhet Miljöbalken, 9 kap 6 § och enligt Miljöprövnings-förordningen (2013:251). Ett område eller en bana i terrängen som enligt dessa bestämmelser är anmälda till kommunen, är undantagna från terrängkörningsförbudet.

 3. Miljöcertifiering
  Alla banor i enduro/trial ska vara miljöcertifierade för att få banlicens. Om banan utgår från en fast anläggning i närheten (t.ex. motocross) meddela på ansökan vilken bana den utgår från. Detta kan ni endast göra om ni kommer utgå fram samma miljödepå.

  a. Permanent anläggning
  Om en enduro/trialbana utgår från en permanent anläggning, t ex en motocrossanläggning ingår den i  samma miljöcertifiering. Har ni en sådan bana bör den alltså redan vara miljöcertifierad. Uppföljning  av miljöcertifieringen sker sedan vartannat år vid ordinarie banbesiktning av motocrossbanan.

  b. Enduro/trialområde utanför permanent anläggning
  Om ett enduro/trialområde eller slinga ligger helt separat och inte utgår från en anläggning eller  klubbstuga används den nya blanketten från 2012 "Miljörevision Träningsområde Utanför Permanent  Anläggning". Vid den första miljöcertifieringen kontaktas distriktets miljöansvarige när ni är klara för  certifiering och denne besöker klubben och går igenom blanketten med er. När miljöcertifiering har  godkänts av distriktets miljöansvarige erhåller klubben ett diplom. Vid förnyande av banlicens vart  tredje år fyller klubben i en tom revisionsblankett för att följa upp den första och maila eller skicka  till grenkoordinatorn på Svemo kansli. En kopia av blanketten sätts i banliggaren.

  c. Tillfällig anläggning
  Om banslingorna görs för ett enstaka tillfälle ska klubben istället använda miljörevisionsblankett  "Tävling på Tillfällig Anläggning". Blanketten fylls i på tävlingen av miljöansvarig funktionär samt supervisor. Supervisorn skickar  blanketten till grenkoordinatorn på Svemo kansli efter avslutad tävling.

 4. Karta
  Karta med ytterområdet inritat, som tydligt visar olika detaljer om tävlings-, respektive transportsträckor, start- och målplats, kontrollplatser, publikområde, depåer, tillfartsvägar samt utrymningsvägar.

 5. Tillstånd från markägare

 6. Ansökan om banlicens
  Skriftlig ansökan om banlicens för enduro/trial sker via brev eller mejl. Där ska ingå banans namn, koordinater till banan, postort där banan ligger samt hur länge banlicensen ska gälla (1- eller 3 år).

 

Ovanstående dokument skickas in till kansliet för handläggning.


Avgift:
Banlicens 1 år: 1400 kr
Banlicens 3 år: 2700 kr

Ansökan om banlicens eller förnyelse skickas till:
This is a mailto link (inklusive inscannade filer)

Det går också bra att skicka det per post till:
Svemo
Att: Enduro
Box 2314
600 02 Norrköping
 

Användbara länkar/dokument:
Miljöcertifiering samt miljörevisionsblanketter

Länsstyrelsens karttjänst (Länsstyrelsen)

Manual karttjänsten
 (pdf)