Bidrag för miljöprojekt

RF anläggningsbidrag kan beviljas bl a för miljöförbättringar och energieffektivitet.

Ta kontakt med ert DF (distriktsförbund, t ex Västerbottens Idrottsförbund, Skåne Idrottsförbund osv) för information och ansökningshandlingar.

Läs mer på RF:s hemsida.

https://www.rf.se/bidragochstod/

 

EU-bidrag

Ta kontakt med er kommun för att få information och hjälp att söka EU-bidrag för att t ex göra miljöförbättringar på er anläggning.

 

LONA-bidrag

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Tre Svemoprojekt har fram till och med 2016 fått bidrag, exempelvis för att skapa fina dammar, rycka tall eller slåttra för att hindra igenväxning. LONA-bidrag finns idag i alla Sveriges kommuner. Grundtanken med satsningen är att lokal naturvård ska stimuleras genom statsbidrag (högst 50 %) till naturvårdsprojekt som bygger på lokala initiativ och delaktighet. Kommunen har därför en viktig roll tillsammans med andra relevanta aktörer, gärna i samverkan och partnerskap, att initiera och genomföra bra lokala projekt. Bidrag kan bara ges till faktiska kostnader. Värdet av ideellt arbete kan utgöra delar av eller hela egenfinansieringen. Åtgärder som avses utföras ideellt eller av personer som erhåller stöd eller annat bidrag från stat eller kommun kan räknas som medfinansiering till ett värde av högst 200 kronor per timme.

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/lona/

 

En motocrossförare står stilla med motocrossen på en banan omgiven av grönska och blommor

Miljöstipendium

Svemo miljöstipendium är ett stipendium på 20 000kr som delas ut årligen. Stipendiet tilldelas den klubb som av juryn bedöms kunna genomföra, efter de förutsättningar som klubben har, det största arbetet för att skapa den bästa miljön kring motorsportverksamheten.

Miljöstipendium