Krishantering med POSOM

POSOM är Svemos partner för psykologisk stöd och krishjälp

Svemo är anslutet till POSOM (Psykologiskt- och socialt omhändertagande) som är en icke vinstdrivande organisation, som bedriver krishantering i form av akut krisstöd och tillhandahåller krisstödssamtal till personer som har drabbats av traumatiska händelser. POSOM hanterar cirka 350 kris-händelser och genomför cirka 900 krisstödssamtal per år på uppdrag av medlemmar som består av myndigheter, organisationer och företag. POSOMs krisgrupper består av psykoterapeuter, psykologer, präster, kristraumatologer och insatspersonal för akut krisstöd.

Allvarlig olycka och i behov av krisstöd?

Ring till POSOM på 0722 45 43 00 (POSOM kontaktar Svemo i sin tur) samt följ Svemo krisplan.

 

Utbilda dig i krishantering

POSOM tillhandahåller utbildning i krishantering för funktionärer som är verksamma i klubb som är ansluten till Svemo.

Klubbar, distrikt och sektioner kan erbjuda sina funktionärer en utbildning i krishantering i samarbete med POSOM. Målgrupp är tävlingsledare och funktionärer som i sitt uppdrag kan komma att hantera allvarliga olyckor och möta personer som drabbats av en krisreaktion. Det finns två kurser, en som är halvdag och en som är heldag.

Krishantering vid allvarlig olycka, halvdag

Kursen syftar till att ge tävlingsledare och funktionärer inom Svemos grenar kunskaper för att kunna hantera en akut kris till följd av en allvarlig olycka. Kursen ger deltagarna grundläggande kunskap om hur Svemos förberedelser för hantering av kriser och kunskaper om människors reaktioner och behov i kris. Efter genomförd kurs ska deltagarna ha förmåga att utöva gott ledarskap när en allvarlig olycka inträffar.

Kostnad: 4 500 kr per kurstillfälle. Avser 1 utbildare. Moms och eventuella resekostnader tillkommer.

Läs mer om utbildningen här>>

Krishantering vid allvarlig olycka, heldag

Kursen syftar till att ge tävlingsledare och funktionärer inom Svemos grenar kunskaper för att kunna hantera en akut kris till följd av en allvarlig olycka.

Kostnad: 9 000 kr per kurstillfälle. Avser 1 utbildare. Moms och eventuella resekostnader tillkommer.

Läs mer om utbildningen här>>

Vid frågor och för att boka kontaktar du POSOM centralt:
Leslie Öqvist
Mejl: oqv@posom.se
Tel: 08 24 92 00

Mer utbildning och stöd

För upprätthållande av krisberedskap vid motortävling kan arrangör av tävling avtala med POSOM om att krisgrupp ska finnas i beredskap vid tävlingsplatsen. För att beställa krisgrupp för beredskap under tävling kontakta POSOM på telefon 08-24 92 00 eller med e-post till: kansli@posom.se

Läs mer om POSOM på deras webbplats>>