Hem / Organisationsutredning / Etapp 1 / Rapport/Dokument/Resultat

Rapport/Dokument/Resultat

Resultat enkäter och intervjuer

Ett stort tack till alla människor (över 300 st) som tagit sig tid att besvara frågorna och ge sina synpunkter på hur förbundet ska vara organiserat för att vara bäst rustade för framtiden. I stora drag kan såväl enkäterna och intervjuerna summeras med följande punkter;
•Finns en passion för motorsporten som genomsyras
•Ett stort engagemang och vilja att utveckla präglar svaren
•Miljöarbetet lyfts fram som lyckosamt – nyttja och försök att applicera framgångsnycklarna i andra arbeten
•Positivt att denna organisationsöversynen görs så grundligt och ger medlemmarna möjlighet att tycka till
•Kunskap och kompetens finns i förbundet, men man upplevelser att den inte nyttjas och tas tillvara på ett bra och effektivt sätt
•SVEMO är ett stort förbund med många idrotter, vilket skapar möjligheter men även utmaningar
•Förbundet uppfattas till viss del som omodernt och inte ”rätt i tiden”
•Svaren tyder på att man saknar en tydlig riktning, styrning och ledning
•Svaren tyder dessutom på avsaknad av information och kommunikation
•Regelverken upplevs som otillgängliga och svårbearbetade
•Förarna upplever att deras perspektiv inte tas tillvara
•En ”VI och DOM” känsla
•En önskan finns om ökad närvaro av förbundsrepresentanter lokalt och i samband med olika arrangemang
•En önskan finns om att ”sänka trösklarna” och öka tillgängligheten för motionärer i olika åldrar

Rapport etapp 1

Rapport för etapp 1 Svemos organisationsutredning
Läs mer

 

Dokument

2 MariaStahl-Presentation_SISU (pptx)

Svensk_idrott_strategiska_inriktning (pptx)