Etapp 2

Svemos organisationsutredning fortsätter. Etapp 1 har gett oss en bra bild av hur vår organisation upplevs idag och vad som önskas i framtiden. Orden: enkelt, tillgängligt, sammanhållande och modernt ska vara vägledande ord i vårt fortsatta arbete. Det finns ett antal konkreta insatser utifrån etapp 1 som vi redan har börjat förändra och utveckla.

 

 

Nu går vi vidare och fördjupar vårt arbete och tittar mer på framtida medlemskap, organisationsstruktur och demokratiska principer.

 

Vad innebär ett medlemskap och dess demokratiska principer?
Idrottsrörelsens medlemsorganisation är i grunden enkel. Den består av föreningar och människor där relationen dem emellan regleras i föreningens stadgar. Medlemskapet är den starkaste relationen mellan individ och organisation. Relationen är dock under kontinuerlig omförhandling allteftersom omvärlden förändras. För att möta denna utveckling kan föreningen förnya sin verksamhet och relation till medlemmen. Det kan handla om att förändra maktfördelningen mellan medlem och förening, om att skapa nya arenor för påverkan, inflytande och engagemang eller andra saker som förändrar relationen, avtalet mellan medlem och förening och deltagandet i föreningens verksamhet. De bärande delarna i ett medlemskap utgörs alltså av en relation som möjliggör engagemang, påverkan, makt samt deltagande i föreningens verksamhet. Genom ett medlemskap följer också alla demokratiska rättigheter, vanligtvis enligt principen ”en medlem – en röst”. En röst du i regler har möjlighet att använda för att göra din röst hörd i samband med föreningens årsmöte.

En förening är i sin tur medlem i ett förbund och har liknande demokratiska rättigheter med möjlighet att göra sin röst hörd i samband med distriktets och/alternativt förbundets beslutsmöte.

I samhället i stort kan man idag se att nya relationer tagit plats vid sidan av medlemskapet t ex. kund, givare och volontär m.fl.

Då kan man fråga sig:
Vad är då ett modernt medlemskap för Svemos förenings medlemmar?
Hur ska de demokratiska principerna se ut i framtiden?
Hur bör Svemos organisation se ut för att stödja och stimulera medlemmen på bästa möjliga sätt?