Hem / Organisationsutredning / Etapp 2 / Möten/Dokument

Möten/Dokument

Arbetsmöte- Analysgruppen

Analysgruppen för Svemos organisationsutredning träffades onsdag 16 november för att sortera, kategorisera, värdera och fundera kring alla de synpunkter och förslag som kommit in via enkäter, intervjuer och workshops.

Vid mötet deltog Calle Myrsell från Gymnastikförbundet som redogjorde för det stora omorganisationsarbete som Gymnastikförbundet påbörjade 1995. Vi diskuterade hur processen gått till, vilka svårigheter de har stött på och hur man anpassar sin organisation enligt medlemmarnas önskemål.

Från RF deltog Tommy Nordmark som arbetar med RFs strategiska arbete med fokus på medlemskap. Han redogjorde för vad en medlem idag förväntar sig, hur ett medlemskap i framtiden kan se ut och hur RF ser på det viktiga medlemskapet.

 

Gunnar Johnson, tidigare RS ledamot, mångårig ordförande vid Riksidrottsmötena, tidigare ledamot i Riksidrottsstyrelsen och tillika ordförande vid Svemos tre senaste förbundsmöten deltog också och gav sin bild av liknande arbeten i andra organisationer som han deltagit vid eller tagit del av. Gunnar kommer tillsvidare tillhöra Svemos analysgrupp.

Mötet ägnades till största delen åt diskussioner kring möjligheter och svårigheter vid en större organisationsförändring, vilka förändringar samhället står inför och erfarenheter som dragits av Calle och Tommy. I många delar kan man se att de önskemål om förändring som inkommit från Svemos egna arbete sammanfaller med de förändringar som Gymnastikförbundets organisationsutredning resulterade i.

Etapp 2 i Svemos organisationsutredning närmar sig sitt slut. Det som kvarstår är analyser av det underlag vi har fått in och några workshops, bland annat med kansliet som kommer ske i januari. När etapp 2 är avslutad kommer analysgruppen ta fram ett förslag på eventuella förändringar och kommer att läggas ut löpande på Svemos hemsida.

Vill ni läsa mer om resultatet och slutsatser av etapp 2, följ länken >>

Vi vill tacka för ert stora engagemang och de åsikter vi fått in i samband med organisationsutredningen!

 

Styrgruppsmöte

Sammanfattning från styrgruppsmötet 13/9- Organisationsutredningen

Arbetet med organisationsutredningen etapp 2 är i fullgång. I två månader har läsare på Svemos hemsida kunnat genomföra en enkätundersökning med fokus på ”Framtida medlemskap och organisation samt demokratiska principer”. Nu är sammanställningen av enkäten färdig och vi har fått ett mycket intressant resultat.

Enkätresultatet visar på att det finns ett engagemang bland våra intressenter och många vill vara mer delaktiga i förbundet. Vilket är ett mycket uppskattat resultat! Resultatet visar även på att Svemo måste bli bättre på sin kommunikationshantering. Detta är något som Svemo ser över och arbetar med för att kommunikationen ska bli bättre.

Utöver enkäten har 15 intervjuer genomförts med distriktsrepresentanter och två regionala worshops. Resultatet från intervjuerna visar på att distrikten vill vara mer delaktiga och ha en tätare dialog med Svemo. Workshopen visade sig vara mycket uppskattade och deltagarna upplevde detta som en möjlighet att framföra sina åsikter.

Nästa steg i etapp 2 är att genomföra fler workshops och en ny enkät kommer inom en snar framtid att finnas tillgänglig på Svemos hemsida.

Vi tackar er för ett visat intresse och för att det finns ett stort engagemang bland våra intressenter!

 

Dokument

Inbjudan

Processkarta_etapp2