Hem / Förbundet / Valberedning

Valberedning

Så här beskrivs Valberedningens uppgift i Svemo:s stadgar, kap. 3 § 1:

Sammansättning och mötesrutiner
Valberedningen skall bestå av kvinnor och män och utgörs av sammankallande och minst tre (3) övriga ledamöter. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Åliggande Nationellt grenmöte
Valberedningen skall inför de Nationella grenmötena tillfråga sektionens medlemmar om de står till förfogande för ytterligare en period. Valberedningen skall inhämta förslag på kandidater till grensektionen från föreningarna. Resultatet skall sammanställas och lämnas till det Nationella grenmötet utan att valberedningen lämnar förslag.

Åliggande förbundsmötet
Före förbundsmöte skall valberedningen:
Skriftligen tillfråga dem, vars mandattid går ut om de vill kandidera för den kommande perioden.
Skriftligen informera SDF och föreningarna vilka som står i tur att avgå och vilka som avböjt återval, samt låta SDF och föreningarna avge förslag till kandidater för de val förbundsmötet skall göra.

I föredragningshandlingarna till förbundsmötet meddelar valberedningen sitt förslag samt även namnen på de som i övrigt nominerats.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.

Den som ingått i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningen skall fortlöpande följa arbetet i förbundsstyrelsen.

Nominering vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet föreligger fri kandidatnominering, vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits av valberedningen. Den som föreslår kandidat som inte är närvarande vid mötet skall skriftligen kunna styrka att personen är villig att åta sig uppdraget.

För att kontakta Valberedningen, se info i menyn till vänster.