Hem / Förbundet / Disciplin och besvärsnämnden

Disciplin och besvärsnämnden

Idrottens bestraffningsregler återfinns i 14 kap. av RFs stadgar. Förbundsstyrelse är första instans. Beslutanderätten i disciplinärenden kan delegeras till visst organ hos förbundet. Enligt Svemo:s stadgar, avsnitt 5 § 4, får Svemo:s förbundsstyrelse överlåta sin bestraffningsrätt till särskild disciplinnämnd.

Förbundsstyrelsen har utsett en disciplin-, och besvärsnämnd bestående av fyra ledamöter. Ordföranden ska ha avlagt en juridisk examen.

Till grund för disciplin-, och besvärsnämndens verksamhet ligger RFs stadgar, förbundets stadgar, förbundets tävlingsbestämmelser och tävlingsreglementen samt anvisningar och övriga beslut av förbundsmötet, förbundsstyrelsen och av styrelsen utsedda organ.

Disciplinärenden handläggs enligt ett domstolsliknande förfarande. Den som blir anmäld får tillfälle att yttra sig över anmälan. Parterna har rätt att ta del av samtliga handlingar i rendet. Muntlig förhandling kan hållas inför disciplin-, och besvärsnämnden. Om den anmälde så begär, hålls som regel alltid muntlig förhandling. Nämndens beslut är skriftliga. Av RFs stadgar följer att klagorätt föreligger. Överklagande sker till Riksidrottsnämnden.