Hem / Organisation

Organisation

Svemo har en miljökommitté utsedd av Svemo styrelse. Vidare har varje distrikt och varje sektion en miljöansvarig. 
Klubbarna har miljöombud.

Miljökommitténs ledamöter hittar ni under fliken för kontaktpersoner. Distriktens och sektionernas miljöansvariga finns under flikarna ansvariga distrikt respektive ansvariga sektioner.

Svemo miljöorganisation

Ansvarsfördelning

Här beskrivs vilket ansvar miljökommittén, distriktens miljöansvariga, sektionernas miljöansvariga samt klubbens miljöombud har:

Miljökommittén

Miljökommittén är ett Svemo organ för att implementera Svemo miljöpolicy samt utbilda och informera i miljöfrågor.
Kommittén består av tre ledamöter utsedda av Svemo styrelse och arbetet sker i samarbete med utsedda miljöansvariga i Svemo distrikt och sektioner.
Kommittén är i miljöfrågor överordnad annan organisation eller enskild inom Svemo och ansvarar direkt inför Svemo styrelse.
Åtgärder som berör skapande av motivation, utbildning och information inom miljöområdet delegeras till kommittén att fatta beslut om i Svemo namn.
Ekonomiska åtaganden som ryms inom av Svemo beviljad budget för kommittén, fattas beslut om av kommittén. Andra ekonomiska åtaganden fattas beslut om, efter framställan, av Svemo styrelse i särskild ordning.
Kommittén redovisar resultat till Svemo styrelse varje kvartal samt som årsredovisning.

Distriktens miljöansvariga

Respektive distrikts miljöansvarige samordnar och genomför utbildning med distriktets klubbar. Distriktets miljöansvarige har också behörighet att genomföra miljörevision och att utfärda miljöcertifikat.

Sekionernas miljöansvariga

Sektionens miljöanvarige ansvarar för samverkan med miljökommittén och säkerställer att det inte fattas sektionsbeslut som strider mot Svemo miljöpolicy eller beslut som har fattats av miljökommittén.

Klubbens miljöombud

Klubbens miljöombud svarar för att utbildning av funktionärer och förare sker i den omfattning och med den målsättning som klubbens miljöpolicy anger.
Miljöombudet ansvarar för att klubbens miljöpärm är uppdaterad och aktuell.
Fortlöpande information hämtas från Svemo hemsida.
Varje klubb ska ha en arbetsordning för sitt miljöombud. arbetsordningen ska finnas i miljöpärmen.
Vid byte av miljöombud i klubben så ska distriktets miljöansvarige underrättas om detta med uppgifter om det nya miljöombudets namn, adress och telefonnummer.