Evenemang

Mellersta Norra Distriket årsmöte 2023

Välkomna till årsmötet 2023

26 februari

Sundsvall

Skepparegatan 9

26 februari
11:00

26 februari
13:00

DAGORDNING

 

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av dagordning
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Val av mötesfunktionärer:
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. 2st protokolljusterare
  4. 2st röstkontrollanter
 6. Behandling av:
  1. Styrelsens Verksamhetsberättelse
  2. Styrelsens Förvaltningsberättelse
  3. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Behandling av information och förslag från SVEMO
 9. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 10. Verksamhetsplan och budget för 2023
 11. Val av Ordförande i styrelsen på en tid av 1år
 12. Val av två ledamöter på en tid av 2år
 13. Val av 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant på en tid av 1år eller 1 revisionsbyrå
 14. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen på en tid av 1år
 15. Mötets avslutande

 

Anmäl ert deltagande till sjodinsmari@gmail.com senast 2023-02-23

 

Motioner och skrivelser till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2023-02-15

Skickas via e-post till Mari på sjodinsmari@gmail.com