Banlicenser för enduro & trial

Läs om hur du löser en banlicens för enduro- och trial banor.

Permanent banlicens

Inhägnat område

För att anses som inhägnat område, ska området omges av staket eller på annat sätt avgränsas så att obehörigt tillträde hindras.
Anmälan ska göras till lokal polismyndighet, som lämnar sitt tillstånd var efter Svemo kan utfärda banlicens. Inom inhägnat område för vilket banlicens finns utfärdad, kan träning och tävling med oregistrerade motorcyklar tillåtas, likaså kan arrangör göra avsteg från krav på körkort.

 

För att permanent etablering av bana ska erhållas gäller följande:

 

1. Polistillstånd
Lokala polismyndigheten skall ge sitt godkännande till att banan kan räknas som inhägnat område för att banlicens skall kunna utfärdas. Polisen kan skriftligen godkänna klubbens område alternativt stämpla klubbens karta över området.

 

2. Kommunens miljönämnd
Anmälan om miljöfarlig verksamhet Miljöbalken, 9 kap 6 § och enligt Miljöprövnings-förordningen (2013:251). Ett område eller en bana i terrängen som enligt dessa bestämmelser är anmälda till kommunen, är undantagna från terrängkörningsförbudet.

 

3. Miljöcertifiering
Alla banor i enduro/trial ska vara miljöcertifierade för att få banlicens. Om banan utgår från en fast anläggning i närheten (t.ex. motocross) meddela på ansökan vilken bana den utgår från. Detta kan ni endast göra om ni kommer utgå fram samma miljödepå.

a. Permanent anläggning
Om en enduro/trialbana utgår från en permanent anläggning, t ex en motocrossanläggning ingår den i samma miljöcertifiering. Har ni en sådan bana bör den alltså redan vara miljöcertifierad. Uppföljning av miljöcertifieringen sker sedan vartannat år vid ordinarie banbesiktning av motocrossbanan.

b. Enduro/trialområde utanför permanent anläggning
Om ett enduro/trialområde eller slinga ligger helt separat och inte utgår från en anläggning eller klubbstuga används den nya blanketten från 2012 ”Miljörevision Träningsområde Utanför Permanent Anläggning”. Vid den första miljöcertifieringen kontaktas distriktets miljöansvarige när ni är klara förcertifiering och denne besöker klubben och går igenom blanketten med er. När miljöcertifiering hargodkänts av distriktets miljöansvarige erhåller klubben ett diplom. Vid förnyande av banlicens vart tredje år fyller klubben i en tom revisionsblankett för att följa upp den första och maila eller skicka till grenkoordinatorn på Svemo kansli. En kopia av blanketten sätts i banliggaren.

c. Tillfällig anläggning
Om banslingorna görs för ett enstaka tillfälle ska klubben istället använda miljörevisionsblankett ”Tävling på Tillfällig Anläggning”.
Blanketten fylls i på tävlingen av miljöansvarig funktionär samt supervisor. Supervisorn skickarblanketten till grenkoordinatorn på Svemo kansli efter avslutad tävling.

Miljöcertifiering>>>

4. Karta
Karta med ytterområdet inritat, som tydligt visar olika detaljer om tävlings-, respektive transportsträckor, start- och målplats, kontrollplatser, publikområde, depåer, tillfartsvägar samt utrymningsvägar.

 

5. Tillstånd från markägare

 

6. Ansökan om banlicens
Skriftlig ansökan om banlicens för enduro/trial sker via brev eller mejl. Där ska ingå banans namn, koordinater till banan, postort där banan ligger samt hur länge banlicensen ska gälla (1- eller 3 år).

Blankett>>

Ovanstående dokument skickas in till kansliet för handläggning.

 

Avgift:

Banlicens 1 år: 1400 kr

Banlicens 3 år: 2700 kr

 

Ansökan om banlicens eller förnyelse skickas till:

jonas.nordberg@svemo.se (inklusive inskannade filer)

 

Det går också bra att skicka det per post till:

Svemo

Box 2314

600 02 Norrköping

Användbara länkar/dokument:

Miljöcertifiering>>>

Tillfällig banlicens

Inhägnat område

För att anses som inhägnat område, ska området omges av staket eller på annat sätt avgränsas så att obehörigt tillträde hindras.
Anmälan ska göras till lokal polismyndighet, som lämnar sitt tillstånd var efter Svemo kan utfärda banlicens. Inom inhägnat område för vilket banlicens finns utfärdad, kan träning och tävling med oregistrerade motorcyklar tillåtas, likaså kan arrangör göra avsteg från krav på körkort.

 

Tillstånd för enduroverksamhet

Vid tillfällig tävling / träning på mark skall ansökan om undantag från terrängkörningslagen sökas.

Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.

 

För att tillfällig banlicens ska erhållas gäller följande:

 

 1. Polistillstånd
  Lokala polismyndigheten skall ge sitt godkännande till att banan kan räknas som inhägnat område för att banlicens skall kunna utfärdas. Polisen kan skriftligen godkänna klubbens område alternativt stämpla klubbens karta över området.
 2. Länsstyrelsen
  Vid tillfällig tävling / träning på mark skall ansökan om undantag från terrängkörningslagen sökas. Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.
 3. Miljöcertifiering
  Om banslingorna görs för ett enstaka tillfälle ska klubben använda miljörevisionsblankett ”Tävling på Tillfällig Anläggning”. Blanketten fylls i på tävlingen av miljöansvarig funktionär samt supervisor. Supervisorn skickar blanketten till grenkoordinatorn på Svemo kansli efter avslutad tävling.
 4. Karta
  Karta med ytterområdet inritat, som tydligt visar olika detaljer om tävlings- respektive transportsträckor, start- och målplats, kontrollplatser samt tillfartsvägar.
 5. Tillstånd från markägare
 6. Ansökan om tillfällig banlicens
  I samband med tävling sker ansökan via Svemo TA. Dokumenten kan laddas upp på tävlingen.
  Vid träning skickas ovanstående dokument in till kansliet för handläggning.

 

Avgift:

Tillfällig banlicens: 1400 kr

 

Ansökan om banlicens eller förnyelse skickas till:

jonas.nordberg@svemo.se (inklusive inskannade filer)

 

Det går också bra att skicka det per post till:

Svemo

Box 2314

600 02 Norrköping

 

Användbara länkar/dokument:

Förnyelse av banlicens

Klubb vars banlicens löper ut kan förnya sin banlicens över en ny 1- eller 3-årsperiod. För att kunna förnya banlicensen finns två alternativ:
Alt. 1: Förändringar har gjorts på anläggningen eller
Alt. 2: Inga förändringar har skett.

Vi hoppas att ni ska förnya banlicensen över en ny licensårsperiod och då gäller följande.
Fyll i bifogad ansökan och skicka in tillsammans med obligatoriska dokument. Det går bra att scanna och mejla dokumenten alternativt skicka per post.

Information går ut till berörda klubbar som finns registrerad i IdrottOnline, via Svemo hemsidan samt facebook 

 

Alt. 1: Förändringar har gjorts på anläggningen

 

Gällande:

– Banan (rita in ytterområdet på banan samt ev. slingan)

– Publikområde

– Uppställningsplatser/depåer

– Utrymningsvägar

Sedan förra banlicensen ska polisen godkänna bananläggningen och anteckna detta på ritningen över bananläggningen. Ändringen av bananläggningen ska vara godkänd av polisen senast en månad före en tävling eller uppvisning (enligt FAP 512-1)

 1. Använd denna blankett (pdf)
 2. Banområde som tidigare är godkänt av myndighet måste även vara giltig för kommande banlicensperiod. (Kolla över era papper så att tillstånden fortfarande gäller över kommande period).
 3. Skicka in miljörevision om miljöcertifiering är gjord. Om banan utgår från en fast anläggning i närheten (t.ex. motocross) meddela på ansökan vilken bana den utgår från.Läs mer>>

 

Alt. 2: Inga förändringar har skett

 

Har inga förändringar skett enligt ovan och tillståndet för banan är Tillsvidare, krävs inget nytt polisgodkännande av bananläggningen, vänligen skicka ett mail till undertecknad med följande information:

 1. Använd denna blankett (pdf)
 2. Banområde som tidigare är godkänt av myndighet måste även vara giltig för kommande banlicensperiod. (Kolla över era papper så att tillstånden fortfarande gäller över kommande period).
 3. Skicka in miljörevision om miljöcertifiering är gjord. Om banan utgår från en fast anläggning i närheten (t.ex. motocross) meddela på ansökan vilken bana den utgår från.Läs mer>>

Alla banor i enduro/trial ska vara miljöcertifierade för att få banlicens.

 1. Permanent anläggningOm en enduro-/trialbana utgår från en permanent anläggning, t ex en motocrossanläggning ingår den i samma miljöcertifiering. Har ni en sådan bana bör den alltså redan vara miljöcertifierad. Uppföljning av miljöcertifieringen sker sedan vartannat år vid ordinarie banbesiktning av motocrossbanan.
 2. Enduro-/trialområde utanför permanent anläggningOm ett enduro-/trialområde eller slinga ligger helt separat och inte utgår från en anläggning eller klubbstuga används den nya blanketten från 2016 ”Miljörevision Träningsområde Utanför Permanent Anläggning”.Vid den första miljöcertifieringen kontaktas distriktets miljöansvarige när ni är klara för certifiering och denne besöker klubben och går igenom blanketten med er. När miljöcertifiering har godkänts av distriktets miljöansvarige erhåller klubben ett diplom.Vid förnyande av banlicens vart tredje år fyller klubben i en tom revisionsblankett för att följa upp den första och maila eller skicka till grenkoordinatorn på Svemo kansli, se adress sist i brevet.En kopia av blanketten sätts i banliggaren.
 3. Tillfällig anläggningOm banslingorna görs för ett enstaka tillfälle ska klubben istället använda miljörevisionsblankett ”Tävling på Tillfällig Anläggning”.Blanketten fylls i på tävlingen av miljöansvarig funktionär samt supervisor. Supervisorn skickar blanketten till grenkoordinatorn på Svemo kansli efter avslutad tävling.

 

Kontakta respektive distrikts miljöansvarige för tips hur ni kan lösa miljöcertifiering på bästa sätt.

Ansökan om banlicens eller förnyelse skickas till:

jonas.nordberg@svemo.se (inklusive inskannade filer)

 

Det går också bra att skicka det per post till:

Svemo

Box 2314

600 02 Norrköping