Besikta banan

Banor utan giltig banlicens har inget försäkringsskydd för förare eller funktionärer!

Varje bana och område som ska användas för träning eller tävling behöver vara besiktigad. Besiktningen görs av en banbesiktare utsedd av Svemo eller annan person som grensektionen utser. Efter en besiktning får man en banlicens. Banlicensen är giltig när den är betald i Svemo TA. En banlicens är giltig olika länge beroende på vilken banlicens det är och vilken sportgren banan tillhör. När licensen upphör att gälla behöver en ny besiktning göras. Om banan byggs om ska det göras en tilläggsbesiktning. För att kunna få en banlicens ska banan också vara miljöcertifierad. För att besiktiga en bana, kontakta koordinatorn för den sportgrenen som det gäller.

Aktivitetsområde

Ett aktivitetsområde är ett område utanför eller inom en befintlig anläggning (exempelvis en mindre bana). På området kan klubbar bedriva prova-på, träningsverksamhet och/eller uppvisning. På ett aktivitetsområde sker ingen tävlingsverksamhet.

En områdesritning görs med tydligt utmarkerat banområde, parkering, avspärrningar etc. Tillstånd från polis, markägare/kommun krävs för att motorsport/motorfordon ska få köras på området. Området ska miljöcertifieras, använda blanketten Träning utanför permanent anläggning.

Aktivitetsområde för barn och ungdom utanför befintlig anläggning besiktas och miljöcertifieras enligt beskrivning ovan. Denna banlicens är avgiftsfri. Om aktivitetsområdet ligger på befintlig anläggning besiktas området i samband med ordinarie besiktning och ritas in på banritningen/kartan. Aktivitetsområdet ingår därefter i banlicensen och befintlig miljöcertifiering för anläggningen.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana:

Besiktning/Banlicens

För Svemo-godkännande av tävlingsbana krävs att den besiktats av besiktningsman, utsedd av Svemo. Om bana finns på samma område som motocross eller annan licensierad bana får besiktning ske under barmarksperiod i samband med besiktning av övriga banor. I annat fall ska banbesiktning ske i tävlings/träningsfärdigt skick. På område, där tillfällig banlicens ska lösas, ska banbesiktning äga rum innan tävlingens start om inget annat anges i evenemangets polistillstånd. (Se även NT) Tillfällig D-bana kan även besiktas av tävlingsledare.

Klubbar vars banlicens löper ut vid kommande årsskifte, tilldelas en banbesiktare och får information utskickat till klubbens mailadress. Tilldelning av banbesiktare sker under augusti-september varje kalenderår.

Innan banbesiktning gör klubben följande:

  • Om inte anläggningen är miljöcertifierad, utförs detta genom kontakt med distriktets miljöansvarige/revisor (läs mer på miljö). Banlicens utfärdas ej på anläggning som saknar miljöcertifiering.
  • Kontakta utsedd banbesiktningsman och boka tid för besiktning, gärna minst en månad innan banlicensen ska utfärdas.
  • Innan besiktning tillse att anläggningen är redo, ev. ombyggnationer ska vara avslutade.
  • Ta fram en skalenlig banritning (1:1000) samt karta över området.
  • Banbesiktare skickar in besiktningsrapport, miljörevision samt banritning till Svemo kansli.
  • När alla dokument är inskickade kommer ett betalningskrav att läggas upp i klubbens varukorg i Svemo TA. När betalning av banlicensen är registrerad gäller försäkringen.

Polisens författningshandling som berör motorsport på bana och terräng FAP 512-1 och FAP 512-2.

Nedanstående blankett används vid besiktning av bana. Rutiner för banbesiktning och var banbesiktningsrapporten och banritningar sänds finns under information i menyn till vänster.

 

Banbesiktningsrapport (pdf)

Besiktningsmanual

Detta är ett levande dokument som ständigt förändras i takt med utvecklingen av säkerhetsarbetet. Bilderna i dokumentet visar exempel på bl.a. säkerhetshöjandeåtgärder, skydd och andra byggnationer. Vi uppmanar också alla som tar del av det här materialet att ge oss tips om eventuella justeringar samt sända oss bilder och beskrivningar som kan användas för nästa uppdatering av detta material, allt för ökad säkerhet på våra svenska motocrossbanor!

//Svemo Motocrossektion

Banbesiktningsmanual i Motoross vers. 1:2021
(pdf-fil 9 Mb) Reviderad 2020-12-06

Observera!
– Incidentrapportering, ska utföras vid olyckor/skador på den egna anläggningen, annars kan banlicensen inte förnyas! (se banbesiktningsmanual för detaljer, vägledning och information)
– Minicross tillåts generellt att köra på godkända motocrossbanor, dock avgör varje förening själv och bör informera om det på anläggningen och på sin hemsida. Förare uppmanas också att fråga respektive klubb/klubbledare innan träning påbörjas.

 

Banbesiktningsmanaulen innehåller följande:

Kapitel Innehåll/sammanfattning:
1. Administrativa rutiner för banbesiktning
Information om krav kopplat till en banbesiktning, Information om särskilda dokument och blanketter, Vägledning kring incidentrapportering, Information om godkänd banritning, Beskrivning av vad som sker förare, under och efter en banbesiktning.
2. Miljöfrågor
Information om miljöcertifiering, ljudmätning, tvättplatser av MC etc.
3. Allmänt och startområde
Information om banmaterial, konstruktion av väntzon, startgrind, startbox, startraka och startkurva. Banbredd/banlängd samt klassificering av banor.
4. Bankonstruktion
Information om konstruktion av tunnelhopp, banmarkeringar, frizoner, hopp/waves, bandepå, start samt målområde.
5. Säkerhet och skyddsanordningar
Information om konstruktion av flaggposter, frizoner, skyddsnät, avspärrning mellan banslingor samt bevattning.
6. Publik och avspärrning
Information om konstruktion av publikavspärrningar och läktare.

 

Vilken banbesiktare besöker er bana?

Sammanställning av uppdragsfördelning för samtliga banor vars banlicens upphör att gälla 2022-12-31 (pdf)

 

Banbesiktningsblankett

Följ länken här under som används av banbesiktaren vid banbesiktning
Dokument & blanketter – Motocross

 

Svemo Motocrossektion ansvarar för tilldelning av banbesiktare i motocross

 

Vilken banbesiktare besöker er bana?

Sammanställning av uppdragsfördelning för samtliga banor vars banlicens upphör att gälla 2022-12-31 (pdf)