Vår idrottsutövning bidrar till biologisk mångfald

Miljö

En sandbana i skogen bland massor gröna träd.

Senaste nytt

18 mars 2024

Under den gångna helgen samlades internationella miljöfunktionärer på Landvetter för utbildning. Tre representanter från Svemo deltog och förnyade sina licenser inför den kommande perioden.

7 februari 2024

Välkommen till webbinarium om elektrisk motorsport med Stark VARG & NXT Gen Cup.

Föreningens miljöarbete

Det är av största vikt att varje förening följer och lever upp till sin miljöpolicy. Det är nödvändigt att man sprider kunskaper om miljö inom sin förening, då detta är en överlevnadsfråga. Ett exempel på gott miljöarbete inom föreningen är att medlemmarna arbetar tillsammans för att begränsa ljudnivåerna och eventuell olägenhet för omgivningen.

Det är också viktigt att föreningen är medveten om och känner till kommunens inställning i miljöfrågor.

Kommunernas miljöhandläggare har skiftande intresse och förståelse för motorsport. Ett viktigt ingångsvärde är därför att etablera bästa tänkbara kontakt med kommunens handläggare av miljöfrågor. Förmodligen kan det då konstateras att vi har gemensamma mål beträffande miljöarbetet. Gemensamma mål bäddar också för att kommunen kan komma att bidra till att angelägna miljöåtgärder kan genomföras på ett för föreningen bra sätt.

Tips till dig som möter kommunen

Miljöpolicy

En obligatorisk punkt när föreningen vill miljöcertifiera sin anläggning är att anta en miljöpolicy på föreningens årsmöte. (Se punkt 1:1 i miljörevisionsblanketten).
Miljörevisionsblanketten hittar du under rubriken miljöcertifiera din anläggning.

För att underlätta för föreningen finner ni nedan tre föreningars miljöpolicy som förslag på hur en sådan kan utformas.

Miljöombud

Enligt Svemo stadgar kap. 8, 8.3§ ska föreningen utse ett miljöombud som ska verka enligt förbundets miljöpolicy. Varje förening ska ha en arbetsordning för sitt miljöombud som ska finnas i miljöpärmen.

Miljöombudet följer upp:

  • Att utbildning av funktionärer och förare sker i den omfattning och enligt den målsättning som föreningens miljöpolicy anger.
  • Att föreningens miljöpärm är uppdaterad och aktuell.
  • Fortlöpande inhämta miljöinformation från Svemo hemsida.

Vid byte av miljöombud i föreningen ska distriktets miljöansvarige underrättas om detta med uppgifter om det nya miljöombudets namn, adress och telefonnummer.

I Svemo miljöguide står följande:

Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för att föreningens verksamhet organiseras så att miljön störs så lite som möjligt. Styrelsen ska utse ett miljöombud som på styrelsens uppdrag handlägger miljöfrågorna och håller kontakt mellan föreningen och:

  • Kommunen
  • Förbundet
  • Länsstyrelsens miljövårdsenhet, Naturvårdsverket och andra statliga myndigheter
  • Andra miljöorganisationer
  • Lokal press, radio och TV
  • Informatör och remissinstans i miljöfrågor

Här hittar du miljöguiden>>

Befattningsbeskrivning miljöombud

För att föreningen ska kunna miljöcertifieras ska en befattningsbeskrivning finnas för miljöombudet.
(Se punkt 1.3 i miljörevisionsblanketten)

För att underlätta för föreningen finner ni nedan förslag från två föreningar hur en sådan kan utformas.

Sveriges nationella miljömål

Sveriges nationella miljömål beskriver vad miljöarbetet ska leda till.

Läs mer om Sveriges 16 nationella miljömål och hur man ska nå dem på hemsidan miljömål.nu.

Mark och miljöskydd

För att förhindra spill av miljöfarliga vätskor i naturen i samband med utövande av motorsport ska miljömatta användas. Detta gäller såväl träning som tävling och det gäller på alla typer av underlag.

Mark och miljöskydd
Fyra supermoto hojar står under tälttak på varsinn miljömatta. Fotograf: Maeva Sponbergs
En supermotoförare på sin motorcykel på en väg mellan två gröna gräsfält. Fotograf: Maeva Sponbergs

Vårt miljöarbete

Svemo har arbetat med miljöfrågor sedan 1996 och har haft en miljökommitté sedan år 2000. Miljökommittén har en stark ställning inom Svemo och är i miljöfrågor överordnad annan organisation eller enskild inom Svemo och ansvarar direkt inför Svemo styrelse.

Vårt miljöarbete – förbundet