Miljöbalken

Miljöbalken styr stora delar av vår verksamhet. Gå in på länken till miljöbalken nedan. Där kan du bl a läsa om hänsynsregler och egenkontroll.

I lagkravslistan ”Lagar och andra krav” finns ett urval på de lagar och andra krav som oftast berör motorbanor. Observera att listan inte gör anspråk på att vara komplett och att respektive klubb alltid måste samråda med lokala myndigheter om vad som gäller i det specifika fallet. Lagkravslistan ger dock ett stöd i detta.

 

Miljöbalken vinns att hämta på nätet under adress:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm

https://lagar.nj.se/miljoratt-och-halsoskydd/miljobalken

 

För motorsport är Naturvårdsverkets Allmänna Råd om Buller från Motorsport särskilt viktiga att beakta och läsa. Se länken nedan.

https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/foreskrifter-och-allmanna-rad/2004/nfs-200416/

 

Även Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll är särskilt viktig att leva upp till för motorklubbar. Svemos miljöcertifieringsblankett är utformad utifrån kraven i denna förodning.

https://lagar.nj.se/miljoratt-och-halsoskydd/SFS1998-0901

 

Detta gäller vid transport av farligt avfall: (Se Avfallsförordningen 2011:927 §36). Efter anmälan till Länsstyrelsen få klubben/arrangören själva transportera vissa mängder av farligt avfall (upp till 100 liter eller 100 kg per kalenderår). Om klubben/arrangören anmäler egen transport av farligt avfall, se då till att spara en kopia på anmälan och Länsstyrelsens godkännande,. Klubben/arrangören måste journalföra mängderna, vad det är för typ av avfall och vart de transporteras. Mängder över nämnda värden kräver tillstånd och utökade krav vid transport. Se respektive Länsstyrelses hemsida där blanketter för anmälan och tillstånd finns och de är nedladdningsbara. Om klubben/arrangören tecknar ett avtal med ett auktoriserat företag som hämtar ert farliga avfall skall den som lämnar avfallet och den som tar emot avfallet se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet skall innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet skall vara undertecknat av den som lämnar det farliga avfallet.

https://lagar.nj.se/miljoratt-och-halsoskydd/SFS2011-0927