Ljud

Om klagomål inkommer till klubben är det av vikt att man klarlägger exakt när, var och hur närboende störs för att undvika missförstånd.

Dokumentera namn och kontaktuppgifter på de/den som inkommer med klagomål. Kontakta personen i fråga så snarts som möjligt för att öppna upp för dialog. Ha alltid ett vänligt och diplomatiskt bemötande. Om klagomålet har gått till kommunen direkt är det inte ovanligt att kommunen kräver en bullerdagbok av den klagande.

Här finns en rutin för kontroll av buller vid klagomål som kan vara till nytta för er i klubben.

Ljudemissioner

Ljudemissioner från motorbanor kan beräknas med hjälp av ”Buller från motorsportbanor – beräkningsmodell”, Naturvårdsverkets meddelande 1983:8.

Beräkningsmodellen bygger på en referensljudnivå (baserad på källdata) samt korrektioner för avstånd, luftabsorption, terräng, samt sammanlagringskorrektion.

Beräkningsmodellen är inte bindande och även andra metoder eller modeller kan tillämpas liksom andra källdata om sådana finns att tillgå och är lämpligare att använda i det enskilda fallet. Därför har med Svemos deltagande indata (källdata från respektive sportgren) uppdaterats 2007 och 2017, då det sker i teknikutveckling gällande ljuddämpning.

Uppdatering källdata ljudemission 2017

Kommentar till sammanlagringskorrektioner (då flera MC/fordon kör samtidigt)

Se mer på Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/buller/buller-fran-motor–och-bilprovningsbanor/