Styrelseprotokoll nr 03 2023

Läs om styrelsens arbete kring strategi/målvision. Man vill tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med Svemos strategiska frågor inför perioden 2024-2025.

Protokoll efter styrelsemöten publiceras alltid på sidan Styrdokument och protokoll.