Gruppbild på de anställda på Svemo kansli

Organisationen

Vi är Svemo

Svemo är ett specialidrottsförbund som samlar alla som vill träna och tävla inom olika motorsporter. Förbundet bildades 1935 och är medlem i Riksidrottsförbundet (RF).

Vår vision

Motorsport för alla, vem du än är!

Värdegrund

Vår värdegrund berör alla individer oavsett hur du tar del av vår verksamhet och gemenskap.

Glädje och gemenskap

 • Vi med motorsport som intresse får glädje och gemenskap genom varandra, på och utanför banan.
 • Vi finns för hela familjen.

Allas rätt att vara med

 • Vi har en verksamhet som är öppen för alla oavsett förutsättningar eller ambitionsnivå.
 • Vi skapar förutsättningar så att alla kan uppleva motorsport oavsett Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning eller Ålder.
 • Vi ser att det är våra olika erfarenheter, perspektiv, kompetenser och bakgrund som gör oss starkare och mer framgångsrika.

Demokrati och delaktighet

 • Vi är öppna och ärliga mot varandra.
 • Vi anser att medlemsdelaktighet är viktigt och lärorikt.
 • Vi välkomnar nya idéer.

Kör rent och säkert

 • Vi arbetar aktivt för en verksamhet fri från doping och match fixing.
 • Vi arbetar för att motorsporten ska vara trygg, rolig och hållbar över tid.
 • Vi uppvisar ett gott beteende och respekt på och utanför banan.
 • Vi kör rent och säkert genom att tänka hållbart både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Evenemangskalender

Arbetsgrupper

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs vid förbundsmötet, Svemos högsta beslutande organ, som hålls vart annat år. Styrelsen består av åtta personer som genom ett intervallsystem var och en väljs för en fyraårsperiod. Ordföranden väljs alltid för en tvåårsperiod.
Styrelsens uppdrag är att ansvara för och leda Svemos arbete under mandatperioden, det vill säga den tvåårsperiod som förflyter mellan två förbundsmöten. Stadgar och andra beslut som tas vid förbundsmötet utgör de riktlinjer som styrelsen ska arbeta efter.
Styrelsen utser, till sin hjälp med arbetet, sektioner, kommittéer och arbetsgrupper att ansvara för olika delar av verksamheten, samt en generalsekreterare och biträdande generalsekreterare som ska leda arbetet på Svemo kansli.

En gruppbild på Svemo styrelse. Fotograf: Fotofabriken

Distrikten

Svemos verksamhet sträcker sig över hela Sverige och har en geografisk uppdelning i form av sex distrikt. Distrikten har en egen styrelse som väljs vid distriktsårsmötena varje år. Det är föreningarna inom distriktet som utser distriktets styrelse. Distriktens huvudsakliga uppgift är att organisera utbildnings- och informationsverksamhet för distriktets föreningar, att driva föreningarnas frågor och hjälpa föreningarna med deras verksamhet. Distriktens årsmöte väljer även delegater som deltar och röstar vid Svemos förbundsmöte.

Svemos distrikt>>

En kart på Sverige med markeringar för vilket distrikt som täcker vilken del av Sverige.

Kansliet

Svemo har sitt kansli i Norrköping och där arbetar 23 personer på uppdrag av förbundsstyrelsen. Kansliet hanterar förbundets centrala administrativa och operativa arbete.

Kontakta oss
Entrén till Svemo kansli i Norrköping.

Valberedningen

Valberedningen bereder personvalen till sektioner, kommittéer och förbundsstyrelsen. De lägger fram förslag på den kandidat som de tror lämpar sig bäst för ett uppdrag i förbundet. Kontakta oss

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden ska pröva bestraffningsärenden enligt kapitel 14 i RF:s stadgar och om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.

Bild på en klubba för domare.
Valberedningen och Disciplinnämnden

Svemo stadgar

Valberedningens och Disciplinnämndens uppdrag beskrivs mer ingående i Svemos stadgar.

Stadgar

Vädjoinstansen

Vändjoinstansens huvuduppgift är att behandla och besluta om vädjoärenden, det vill säga överklaganden av tävlingsbestraffningar. Kontakta oss

Etiska kommittén

Här hanteras ärenden gällande mobbning, kränkande särbehandling och jämställdhetsfrågor. Till kommittén har du möjlighet att lämna in ärenden som du vill att förbundet ska titta på och/eller ge råd och tips om. Ärendet tas emot av tjänsteman som i förstahand ger råd och tips. Om ärendet bedöms vara allvarligt så lämnas ärendet till Etiska kommittén. Etiska kommittén hanterar inte tävlingsregler, uteslutning, idrottsjuridik och liknande idrottsrelaterade frågor. Kontakta oss

Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådets uppdrag är att göra sporten säkrare. I rådet finns det en representant för varje sportgren, vilket gör att rådet har samlad kompetens för säkerhetsfrågor från hela verksamheten. Förbundets vision lyder; Ingen ska skada sig för livet!

Medicinska rådet

Medicinska rådet är en resurs till förbundet och särskilt till Säkerhetsrådet och Svemo kansli i uppdraget att höja säkerheten för våra aktiva medlemmar.

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén ansvarar, under förbundsstyrelsen, för central administration och utveckling av utbildningsverksamhet inom Svemo. Utbildningskommittén ska ses som en resurs för distrikt och sektionerna i deras utbildningsarbete. Till sin hjälp har kommittén en referensgrupp och kanslipersonal.

Miljökommittén

Miljökommittén arbetar för att implementera Svemo miljöpolicy samt utbilda och informera i miljöfrågor. Miljökommittén finns också som en resurs för distrikt och sektioner i deras miljöarbete. Kommittén består av tre till fem ledamöter utsedda av Svemo styrelse och arbetet sker i samarbete med utsedda miljöansvariga i Svemo distrikt och sektioner.

Miljöarbete
En bild på blommor som kommer upp ur gräs. I bakgrunden en crossbana och en förare. Fotograf: Nils Ryrholm
En supermotoförare på sin motorcykel på en väg mellan två gröna gräsfält. Fotograf: Maeva Sponbergs

Se hur Svemo arbetar med miljöfrågor

Miljö
En funktionär visar upp en röd flagga vid startgrindarna på en motocrossbana. Fotograf: Emma Kardestam

Se hur Svemo arbetar med utbildningsfrågor

Utbildning
En röd plog som skottar en bana för sportgrenen isbana

Se hur Svemo arbetar med säkerhetsfrågor

Säkerhet

Läs om förbundets centrala elitsatsningar

Elitverksamhet