Trygg Motorsport

Snöskoterförare som ler mot varandra

Vår vision

Motorsport för alla, vem du än är!

Värdegrund

Vår värdegrund berör alla individer oavsett hur du tar del av vår verksamhet och gemenskap.

Glädje och gemenskap

 • Vi med motorsport som intresse får glädje och gemenskap genom varandra, på och utanför banan.
 • Vi finns för hela familjen.

Allas rätt att vara med

 • Vi har en verksamhet som är öppen för alla oavsett förutsättningar eller ambitionsnivå.
 • Vi skapar förutsättningar så att alla kan uppleva motorsport oavsett Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning eller Ålder.
 • Vi ser att det är våra olika erfarenheter, perspektiv, kompetenser och bakgrund som gör oss starkare och mer framgångsrika.

Demokrati och delaktighet

 • Vi är öppna och ärliga mot varandra.
 • Vi anser att medlemsdelaktighet är viktigt och lärorikt.
 • Vi välkomnar nya idéer.

Kör rent och säkert

 • Vi arbetar aktivt för en verksamhet fri från doping och match fixing.
 • Vi arbetar för att motorsporten ska vara trygg, rolig och hållbar över tid.
 • Vi uppvisar ett gott beteende och respekt på och utanför banan.
 • Vi kör rent och säkert genom att tänka hållbart både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

 

Registerutdrag

Dessa riktlinjer gäller för begäran av begränsat utdrag ur belastningsregistret. Från och med 1 januari 2020 (enligt RF stadgar kap 8 5§) ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den person som har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn (personer under 18 år). Föreningen bör även begära in utdrag från personer som har tränar- och/eller ledaruppdrag och har regelbunden kontakt med personer över 18 år. Direkt och regelbunden kontakt innebär att personen vid återkommande tillfällen träffar, leder, instruerar, coachar barn och unga i samband med träning eller tävling. Två tillfällen är återkommande.

Person som blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller praktik där du har direkt eller regelbunden kontakt med barn ska uppvisa ett registerutdrag. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Det är viktigt att föreningen skapar en rutin för att regelbundet samla in dessa utdrag, rekommendation är vartannat år. Funktion för att notera att registerutdrag inhämtats finns i IdrottOnline. Fr.o.m. 2025 kommer funktionen även att integreras i Svemos nya system. Om föreningen inte använder funktionen i IdrottOnline kan register exempelvis föras i Excel-fil, innan det nya systemet finns tillgängligt för föreningarna. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära registerutdrag är en del av ett förebyggande arbete för att skapa trygga motorsportmiljöer. Föreningen är ansvarig för att kontrollen av begränsat registerutdrag genomförs. Det är däremot den enskilde personen som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Ledare mellan 15-18 år behöver målsmans hjälp för att beställa ett utdrag. Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Här kan du begära begränsat registerutdrag
Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg
Från september 2023 är det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda.

Vem ska lämna in registerutdrag?

 • Anställda, arvoderade samt personer med återkommande uppdrag i verksamheten. Gäller även förbund och distriktsförbund (t.ex. domare, supervisors, utbildare och tränare).
 • Alla medlemmar, barnledare och tränare fr.o.m. 15 år som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har regelbunden kontakt med barn och unga.
 • Övriga personer i föreningen som regelbundet vistas i samma miljö som barn och unga.
 • Personer som medverkar vid aktiviteter som omfattar övernattning.
 • Tävlingsledare och funktionärer som har direkt kontakt med barn och unga vid tävling.

Hur gör vi som förening?
Förslag till arbetssätt i ett antal olika steg.

 • Skapa ett register med namn och funktion för ledare, tränare och andra i föreningen med regelbunden kontakt med barn och unga.
 • Utse två personer i föreningen som ska ansvara för kontroll av registerutdrag.
 • Fastställ rutiner/policy för föreningen, vem är ansvarig och vilka aktiviteter ska göras.
 • Den enskilde personer begär ut registerutdraget från Polisen och uppvisar för föreningsansvarig enligt fastställd rutin.
 • Implementera regelbundna kontroller av registerutdrag, exempelvis vartannat år och då nya ledare eller tränare engageras.
 • Ett registerutdrag är giltigt i 1 år, kontrollera alltid datum på uppvisat utdrag.

Läs mer om trygg idrott och registerutdrag på rf.se.

RF:s lathund för registerutdrag

Hur ofta ska registerutdrag uppvisas?

Det är den enskilde personen som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. När nya personer engageras i föreningen ska alltid ett utdrag uppvisas, även befintliga ledare i föreningen ska uppvisa registerutdrag om de inte gjort detta. Därefter bör utdragen uppvisas regelbundet, Svemos rekommendation är att detta sker vartannat år. Föreningen fastställer en rutin för detta.

Vad gör vi om vi upptäcker att en ledare blivit dömd för något?

Ett ledaruppdrag är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en person något uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns. Diskutera detta i er förening och fastställ en rutin/policy över hur ni ska agera om brott upptäcks.

Vad gör vi om vi mottagit ett registerutdrag i ett öppnat kuvert?

Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Personen ska kunna använda samma utdrag i andra föreningar och till eventuell arbetsgivare. Kontrollera däremot giltigheten på utdraget, varje utdrag gäller i 1 år från att det begärts ut.

Vad gör föreningen med det fysiska utdraget efter att det uppvisats?

Registerutdraget lämnas tillbaka till personen i original, det får inte behållas eller kopieras. Föreningen dokumenterar att utdraget uppvisats men antecknar inte något om vad som står i utdraget.

Vad gör vi om ledaren inte har ett svenskt personnummer?

Om personen söker eller har uppehållstillstånd i Sverige så har den ett så kallat samordningsnummer som tillfälligt gäller istället för det svenska personnumret, då går man tillväga på samma sätt. Om personen är medborgare i ett EU-land så finns det ett utdrag för dessa på Polisens hemsida. Om personen är en utländsk gästtränare från ett icke EU-land så finns inga möjligheter att kontrollera den via Polisen i Sverige.

Barnens spelregler är Riksidrottsförbundet och Bris initiativ för en trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott. Tillsammans har de tagit fram en liten bok, skriven för både barn och vuxna, med sju regler om barns rättigheter inom idrotten.

Barnens spelregler

Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020. UNICEF har tagit fram en handbok för idrottsledare.

Handbok för idrottsledare - Barnkonventionen och föreningsidrotten
Två vattenskoterförare sträcker ut var sin hand till varandra

Trygg Idrott är en kostnadsfri digital utbildning som i första hand riktar sig till dig som i din roll arbetar med barn och ungdomar upp till 18-års ålder. Men utbildningen är öppen för alla som vill lära sig mer. Logga in i din Svemo TA-profil och klicka dig vidare på fliken för "Utbildning". Sök därefter fram utbildningen "Trygg Idrott".

Trygg Idrott

Fair Race är en kostnadsfri digital utbildning som behandlar manipulerade resultat och otillåten vadhållning, så kallad matchfixning. Utbildningen bygger på RF:s utbildning "Min match" och tar upp ett antal scenarion som berör manipulerade resultat och otillåten vadhållning. Logga in i din Svemo TA-profil och klicka dig vidare på fliken för "Utbildning". Sök därefter fram utbildningen "Fair Race".

Fair Race

Trygg och inkluderande idrott

På Riksidrottsförbundets kunskapsportal för trygg och inkluderande idrottsmiljöer finns vägledning för det förebyggande trygghetsarbetet.

RF:s kunskapsportal

Motorsporten ska vara en miljö där du ska känna dig trygg. Till etiskakommitten@svemo.se kan du vända dig för att få stöd och vägledning i frågor som rör din eller andras trygghet inom motorsporten.

Etiska kommittén ger möjlighet för alla att konfidentiellt höra av sig med misstankar om mobbning, kränkande särbehandling, våld eller olämpligt uppträdande inom sporten. Kommittén har tystnadsplikt och agerar med sekretess, men har i uppdrag att agera anmälare vid fall av misstänkta brott mot våra eller RF stadgar samt mot svensk lag.

Så här kontaktar du Etiska kommittén

 • Ett mail skickas till etiskakommitten@svemo.se. Vill du bli uppringd kan du ange det i mailet.
 • Svemo kansli tar emot ärendet och skickar vidare till rätt instans, d.v.s. beroende på ärendets karaktär kan du hänvisas till annan instans än Etiska kommittén.

Etiska kommittén hanterar inte fall som rör:

 • Tävlingsregler
 • Uteslutning
 • Idrottsjuridik
 • Generella missnöjen: Dessa hänvisas till Svemo kansli, berörd sportsektion eller kommitté.