Så här arbetar vi med miljöfrågor

Svemos miljöarbete

En supermotoförare på sin motorcykel på en väg mellan två gröna gräsfält. Fotograf: Maeva Sponbergs

Miljö- och hållbarhetsarbete

Svemo har arbetat med miljöfrågor sedan 1996 och har haft en miljökommitté sedan år 2000. Miljökommittén har en stark ställning inom Svemo och är i miljöfrågor överordnad annan organisation eller enskild inom Svemo och ansvarar direkt inför Svemo styrelse.

Miljövision

Svemo ska:

  • Vara internationellt erkänt ledande nation i världen vad gäller miljöarbete inom svensk motorsport.
  • Vara nationellt erkänt som ledande specialidrottsförbund inom RF vad avser förbättringar och måluppfyllelse inom miljöarbetet

Förbundets motorsporter tar ansvar och är en viktig aktör för en hållbar utveckling i samhället. Svemos föreningars anläggningar är resurser i samhället – ur miljömässiga, sociala och samhällsekonomiska perspektiv. Idrottsrörelsen skapar ovärderlig nytta för sina lokalsamhällen socialt.

Ett ständigt förbättrat miljöarbete är centralt för Svemo. Motorsporten är teknikutvecklande och ger på så sätt en positiv miljöpåverkan med miljövänligare bränseln och utveckling av elfordon som testas under tuffast möjliga betingelser på motorbanorna runt om i Sverige.

För att omsätta visionen i verklighet krävs mål och handlingsplaner. Miljökommittén har tagit fram en handlingsplan för de kommande åren. Svemo har även tagit fram en miljöguide som har översatts till många språk. Båda dokumenten hittar du härunder.

Organisation

Svemo har en miljökommitté utsedd av Svemo styrelse.

Varje distrikt och sektion har en miljöansvarig.

Föreningarna har ett miljöombud.

Ansvarsfördelning

Här beskrivs vilket ansvar miljökommittén, distriktens miljöansvariga, sektionernas miljöansvariga samt föreningens miljöombud har.

Miljökommittén

Miljökommittén är ett Svemo organ för att implementera Svemo miljöpolicy samt utbilda och informera i miljöfrågor.
Kommittén består av tre ledamöter utsedda av Svemo styrelse och arbetet sker i samarbete med utsedda miljöansvariga i Svemo distrikt och sektioner.
Kommittén är i miljöfrågor överordnad annan organisation eller enskild inom Svemo och ansvarar direkt inför Svemo styrelse.
Åtgärder som berör skapande av motivation, utbildning och information inom miljöområdet delegeras till kommittén att fatta beslut om i Svemo namn.
Ekonomiska åtaganden som ryms inom av Svemo beviljad budget för kommittén, fattas beslut om av kommittén. Andra ekonomiska åtaganden fattas beslut om, efter framställan, av Svemo styrelse i särskild ordning.
Kommittén redovisar resultat till Svemo styrelse varje kvartal samt som årsredovisning.

Distriktens miljöansvariga

Respektive distrikts miljöansvarige samordnar och genomför utbildning med distriktets klubbar. Distriktets miljöansvarige har också behörighet att genomföra miljörevision och att utfärda miljöcertifikat.

Sektionernas miljöansvariga

Sektionens miljöansvarige ansvarar för samverkan med miljökommittén och säkerställer att det inte fattas sektionsbeslut som strider mot Svemo miljöpolicy eller beslut som har fattats av miljökommittén.

Föreningens miljöombud

Föreningens miljöombud svarar för att utbildning av funktionärer och förare sker i den omfattning och med den målsättning som föreningens miljöpolicy anger.
Miljöombudet ansvarar för att föreningens miljöpärm är uppdaterad och aktuell, samt att information fortlöpande hämtas från Svemo hemsida.
Varje förening ska ha en arbetsordning för sitt miljöombud som ska finnas i miljöpärmen.
Vid byte av miljöombud i föreningen ska distriktets miljöansvarige underrättas om detta med uppgifter om det nya miljöombudets namn, adress och telefonnummer.

Entrén till Svemo kansli i Norrköping.

För att beställa en miljöpärm kontakta Svemo kanslis växel.

Beställ miljöpärm
En bild på blommor som kommer upp ur gräs. I bakgrunden en crossbana och en förare. Fotograf: Nils Ryrholm

Här hittar du Svemos och SMCs Hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning

Viktiga miljödokument

Välj ett årtal

Svemo Miljöpolicy

Affisch miljömatta och ljudmätning

Svemos miljöguide

Miljöhandlingsplan

Protokoll Miljökommittén

Välj ett årtal

Protokoll Miljökommittén 1-2024

Protokoll Miljökommittén 7-2023

Protokoll Miljökommittén 6-2023

Protokoll Miljökommittén 5-2023

Protokoll Miljökommittén 4-2023

Protokoll Miljökommittén 3-2023

Protokoll Miljökommittén 2-2023

Protokoll mIljökommittén 1-2023

Protokoll Miljökommittén 4-2022

Protokoll miljökommittén 3-2022

Kontakta oss

Jenny Westerin

Sammankallande Miljökommittén

Bernt Johansson

Adjungerad - Miljö Motocrossektionen

Motocross

Max Larsson

Ledamot Miljökommittén, Miljöansvarig enduro

Enduro

Mikael Lundblad

Ledamot Miljökommittén

Olle Bergman

Vice ordförande Nedre Norra. Adjungerad - Miljö Snöskotersektionen.

Motocross, Snöskoter

Nedre Norra

Mikael Norén

Miljökonsult

Philip Lund

Koordinator verksamhetsutveckling, RIG samt säkerhetsrådet