Biologisk mångfald

Varför är den biologiska mångfalden så viktig? Läs mer om vår största miljöutmaning globalt.

Våra motorklubbars banaktiviteter kan hjälpa Sverige att nå det av riksdagen satta miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljömål, där ett mål är att skydda och öka den biologiska mångfalden.

Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur, Nationalnyckeln och länsstyrelser med flera har rapporterat om motorbanors potential för ökad biologisk mångfald (se referenslista ”Översikt av rapporter gällande biologisk mångfald och motorbanor/kontinuerlig störning”

Svemos målsättning, som en del i förbundets övriga miljöarbete, är att etablera dessa kunskaper och att klubbarna sköter sina anläggningar för att gynna den biologiska mångfalden än mer.

Det finns utbildningsmaterial med generella skötselråd. I mån av tid sker även besök i Svemos regi där mer platsspecifika skötselplaner tas fram i samråd med klubben. Anmäl gärna intresse för sådant besök till Svemo kansli.

Goda exempel

  • Länsstyrelsen Skåne delade ut 65 000 kr till ett naturvårdsprojekt på Landskrona MK:s motorbana. Samtidigt investerade Landskrona stad också tid och pengar i projektet där det påvisades att motorbanan är mycket artrik tack vare aktiviteterna där. Se länk i översikten på sidan biologisk mångfald ovan.
  • Länsstyrelsen Östergötland 2016: Länsstyrelsen beslutade att bidra med 34 000 kr till åtgärder för ökad biologisk mångfald för naturvårdsinsatser på banområdet SMK Kolmården använder för bland annat motocross. Se länk i översikten på sidan biologisk mångfald ovan.
  • Naturvårdsverkets Rapport 6356 (2010) ”Ett mycket tydligt resultat av analysen är att infrastrukturbiotoper…..som motorbanor utgör mycket viktiga miljöer för de studerade arterna”.
    Se länk i översikten på sidan biologisk mångfald ovan.
  • Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur skrev 2011-09-14 att ”Naturvårdarna inte vill något hellre än att motocrossåkarna ska fortsätta att köra sönder marktäcket på banan”.
    Se länk i översikten på sidan biologisk mångfald ovan.
  • Länsstyrelsen i Västmanland (2012-2013). Länsstyrelsen beslutade att bidra med 35 000 kr till ett LONA-projekt i Arboga kommun som undersökte hur motorbanor kan öka den biologiska mångfalden. ”Det är ett ovanligt projekt eftersom det kombinerar motorsport och naturvård. Vi ser gärna fler ansökningar av den här typen” sa Lena Strömvall, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. Se länk i översikten på sidan biologisk mångfald ovan.
  • Ett annat gott exempel är åtgärder genomförda inför Enduro-VM i Enköping 13-15 juni 2014 i samarbete med Göta MS där Länsstyrelsen Uppsala och Enköpings kommun stöttat via ett s k LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen).

Göta MS gjorde genom praktiska åtgärder såsom röjning av tallar en förbättring arternas livsmiljöer. Enköpings kommun medverkade i planeringen.

Naturvårdsåtgärderna har sporrats av ett statligt bidrag för lokal naturvård, LONA-medel, via Länsstyrelsen i Uppsala. FIM (Det internationella motorcykelförbundet) har också uppmärksammat projektet. Svemo och övriga medverkande i projektet hoppas kunna inspirera andra klubbar till att göra liknande naturvårdsåtgärder vid sina banor.

Utbildning och fallstudie biologisk mångfald Enduro-VM 2014

Rapporter om biologisk mångfald