Vädjan-Överklagan

Du som tävlande har rätt att vid en tävling lämna en vädjan/överklagan på beslut fattad av domare/supervisor/jury, som avser tävlingsbestraffning, protester eller tillämpning av tävlingsbestämmelserna.

Den som avser att överklaga beslut enligt ovan ska inom 1 timme efter beslut ha meddelats, meddela domare/supervisor/jury sin avsikt att överklaga, samt få en skriftlig bekräftelse. Om du har lämnat tävlingen utan att invänta beslut i protestärende, när detta meddelas under tävling, har du mist din möjlighet att överklaga.

Vädjan, som ska vara skriftlig, ska ha inkommit via mejl (vadjoinstansen@svemo.se) till Svemo inom 5 dagar efter det att domares/supervisor/jurys beslut offentliggjorts och meddelats vid tävlingen.

Vädjan ska åtföljas av vädjoavgift på:
1 500 kr till PlusGiro: 151971-9
(I de fall vädjan ”bifalles” återbetalas vädjoavgiften.)

Vädjoärende handläggs av Svemo Vädjoinstans (VI).

Läs mer om Vädjan-Överklagan i Svemos Nationella tävlingsreglemente (NT) 15.2
Länk till NT>>

Vid frågor kontakta:
Annika Pettersson
011-231084
annika@svemo.se